Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за производњу ограда, капија и осталих металних производа

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за производњу ограда, капија и осталих металних производа

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности упутило је обавјештење за јавност да је по захтјеву инвеститора „МЕТАЛБОС“ д.о.о. Србац, покренут поступак издавања еколошке дозволе за предметни објекат за производњу ограда, капија и осталих металних производа на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 1407/6, К.О. Србац Мјесто.

Планирани производни капацитет је 50 тона годишње готовог производа у виду ограда, капија и осталих металних производа.

Уз захтјев је приложено:
– Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, број 92-11-ЕК/22 од новембра 2022. године.
– Копија катастарског плана издана од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, од 17.09.2007. године.
– Копија Посједовног листа – препис, број: 2121/3.
– Копија Земљишнокњижног извадка – број 685;
– Копија Рјешења о провдбеној промјени, број: 40-952-5-52/07 од 16.10.2007. године.
– Копија Рјешења о употреби објекта број: 05-361-48/07 од 27.08.2007. године, издана од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности.
– Копија Рјешења о одобрењу грађења број: 05/1-361-35/07 од 25.06.2007. године, издана од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности.
– Копија Уговора о закупу пословног простора закључен дана 01.03.2017. године између Бековић Славољуба и Бековић Оливере из Бања Луке као Закуподавца и „Металбос“ д.о.о. из Српца као Закупопримца.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 18.01.2023. године до 20.02.2023. године.