Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за производњу плоча од дрвета

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за производњу плоча од дрвета

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава грађане да је по захтјеву инвеститора „Тексопром“ д.о.о. Србац, одговорно лице Сузана Ћосић, покренут поступак издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат за производњу плоча од дрвета, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 867/1, К.О. Србац мјесто.

Планирани производни капацитет погона је 1450 m3 плоча од дрвета на годишњем нивоу.

Уз захтјев је приложено:

  • Актуелни извод из судског регистра, број: 057-0-Рег-З-19-004831 од 27.11.2019. године, Окружни привредни суд у Бањој Луци;
  • Копија катастарског плана од 06.03.2023. године, Катастарска општина Србац мјесто, Подручна јединица Србац, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове;
  • Посједовни лист – препис 2101/5, број: 21.40-952.1-1-824/2023 од 06.03.2023. године, Катастарска општина Србац Мјесто, Катастарски срез – Србачки срез, општина Србац, подручна јединица Србац, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Бања Лука;
  • Земљишно књижни извадак, НАР И РЗ број: 21.40/714.1-1-246/23, ЗК уложак: 1221, Катастарска општина С/П Инађол, Подручна јединица Србац, Републичка управа за геодетс ке и имовинско-правне послове, Бања Лука;
  • Рјешење за употребу објекта, број: 20/1-360-13 од 02.03.1989. године, Секретаријат за привреду и финансије, Скупштина општине Србац, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;
  • Уговор број: 1173/23-М од 15.02.2023. године о набавци дрвних сортимената успостављен између Јавног предузеċа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац (Продавац) и „Тексопром“ д.о.о. Србац (Купац);
  • Копија рачуна за одвоз комуналног отпада,бр.6519/23 од 20.04.2023. године издат од стране КП “Комуналац” а.д Србац;
  • Локацијски услови број: 05-364-36/23 од 18.07.2023. године израђени од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности, Општинска управа, начелник општине, општина Србац;

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 17.10.2023. године до 17.11.2023. године.