Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавни конкурс за избор корисника стамбене јединице у згради за младе брачне парове

Јавни конкурс за избор корисника стамбене јединице у згради за младе брачне парове

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни конкурс за подношење пријава за избор корисника пројекта „Зграда за младе брачне парове у Српцу“.

Стамбена јединица за коју се врши избор корисника пројекта налази се на другом спрату, стан број 7, трособан, површина 69,22 m2.

Цијена стамбеног простора је дефинисана одлуком Скупштине општине Србац и износи 1.200 КМ по м2.

Увид у извод из пројекта на којем су видљиви тлоцрти станова могућ је на нашој интернет страници ОВДЈЕ.

Кандидат има право да се пријави на конкурс ако испуњава следеће опште услове:
1) Да је држављанин Републике Српске и БиХ, а што се доказује увјерењем о држављанству,
2) Да има мјесто пребивалишта у општини Србац, најмање дванаест мјесеци прије расписивања конкурса, што се доказује увјерењем о пребивалишту,
3) Да нема рјешено стамбено питање (подносилац захтјева и партнер) – некретнину за становање у власништву у Републици Српској и иностранству, а што се доказује овјереном изјавом (образац Изјаве налази се у прилогу овог Позива), и увјерењем из Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове да нема у власништву некретнину, нити је имао у власништву некретнину за становање на територији општине Србац и територији општине која представља мјесто сталног запослења.
4) Брачни статус – да је у брачној заједници и да један од супружника има до 35 година живота, што доказује изводом из матичне књиге вјенчаних и изводом из матичне књиге рођених или да је самохрани родитељ – родитељ који самостално врши родитељско право над дјететом старости до 40 година јер је:

 1. Други родитељ умро или није познат – доказује се изводом из матичне књиге рођених за дијете и изводом из матичне књиге умрлих за другог родитеља ;
 2. Другом родитељу одузето родитељско право – доказује се одлуком надлежног органа о одузимању родитељског права другог родитеља ;
 3. Малољетно дијете повјерено њему као законском заступнику на бригу, старање и васпитање – доказује се одлуком надлежног органа којом се малољетно дијете повјерава на бригу, старање и васпитање родитељу као подносиоцу захтјева и законском заступнику малољетног дјетета.

Кандидати ће се бодовати према сљедећим условима:
1) Старосна доб кандидата (бодују се оба супружника):

а) супружника

 1. до 30 година старости – 20 бодова
 2. од 30 до 35 година старости – 15 бодова
 3. од 35 до 40 година старости – 10 бодова

бодовање се врши на основу достављених извода из матичне књиге рођених,

б) самохраног родитеља

 1. до 30 година старости – 30 бодова
 2. од 30 до 35 година старости – 22,50 бода
 3. од 35 до 40 година старости – 15 бодова

бодовање се врши на основу достављених извода из матичне књиге рођених,

2) Број дјеце у породици:

 1. једно дијете – 15 бодова
 2. двоје дјеце – 30 бодова
 3. троје и више дјеце у породици – 45 бодова

бодовање се врши на основу достављених извода из матичне књиге рођених за свако дијете,
3) Посебне категорије (бодују се оба супружника):

 1. дјеца погинулих бораца – 20 бодова
 2. дјеца ратних војних инвалида (I и II категорија) – 10 бодова
 3. родитељи дјеце са потешкоћама у развоју – 15 бодова

бодовање се врши на основу рјешења надлежног органа,

4) Стручна спрема (бодују се оба супружника):

 1. Средња стручна спрема (3 године) – 5 бодова
 2. Средња стручна спрема (4године) – 7,50 бодова
 3. Висока стручна спрема (180 ЕЦТС бодова) – 10 бодова
 4. Висока стручна спрема (240 ЕЦТС бодова) – 12,50 бодова
 5. Висока стручна спрема (300 и више ЕЦТС бодова) – 15 бодова

бодовање се врши на основу приложене дипломе о завршеној стручној спреми,

5) Додато се бодују следећа занимања (бодују се оба супружника):

 1. Доктор медицине – 15 бодова
 2. Инжењер електротехнике – 15 бодова
 3. Инжењер машинства – 15 бодова

бодовање се врши на основу приложене дипломе о завршеној стручној спреми.

Пријаве на Јавни конкурс (obrazac 1) достављају се на адресу општине, лично или препоручено путем поште, у затвореној коверти с назнаком ЈАВНИ КОНКУРС за подношење пријава избор корисника пројекта „Зграда за младе брачне парове у Српцу“ НЕ ОТВАРАЈ.

Комплетан текст јавног позива и потребне обрасце можете преузети у шалтер сали општине Србац или на нашој интернет страници ОВДЈЕ.

Јавни конкурс је отворен до 17.06.2023. године. У случају потребе, трајање конкурса се може продужавати уз назначавање новог рока.

Све информације у вези са Јавним конкурсом можете добити код Одјељења за општу управу, тел. 051/740-001, локали 101 и 204, Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности, локал 211 као и Служби начелника општине Србац локал 205.