Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан оглас о додјели стипендија студентима општине Србац

Расписан оглас о додјели стипендија студентима општине Србац

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас оглас о додјели стипендија студентима општине Србац за школску 2022/2023. годину

Стипендије се додјељују сљедећим категоријама:

а) стипендије према социјалном статусу, право на ову стипендију могу остварити редовно уписани студенти, прве и виших година студија, свих високошколских установа, који испуњавају један од сљедећих посебних услова: дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида од I дo IV категорије, студенти без родитељског старања, студенти прве године студија из породица са четворо и више дјеце, студенти чији су родитељи корисници сталне новчане помоћи и студенти са инвалидитетом који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица,
б) стипендије за постдипломске студије, могу остварити редовно уписани, први пут, студенти постдипломских студија који се воде на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске,
в) стипендије за остале студенте могу остварити редовно уписани, први пут, студенти друге и виших година студија свих високошколских установа, ученици вуковци и ученик генерације ЦСШ „Петар Кочић“ Србац у 2022. години.

Студенти који су уписали апсолвентски стаж не испуњавају услове ове Одлуке.

Студенти могу остварити право на стипендију само по једном основу.

Право на додјелу стипендија имају студенти који имају пребивалиште на подручју општине Србац најмање годину дана прије подношења пријаве, редовно уписани студенти, студенти који на првом циклусу студија нису старији од 25 година, на другом циклусу студија од 27 година, осим студената студија који трају пет или шест година, који на првом циклусу не могу бити старији од 27 година. У изузетним случајевима, стипендија се може додијелити и студентима старијим од наведеног, у случајевима теже болести, његе дјетета до године дана живота, одржавања трудноће и другим оправданим случајевима и студенти који не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Стипендија ће се додијелити искључиво оним кандидатима који наведено право не остварују код друге јавне установе о чему достављају писмену изјаву.

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу, уз коју се прилаже:

 • овјерена фотокопија личне карте,
 • увјерење о пребивалишту,
 • увјерење о редовно уписаној години студија,
 • фотокопија индекса,
 • потврда о просјеку оцјена током студирања,
 • овјерена изјава да не прима стипеднију из других јавних извора стипендирања,
 • кућну листу и овјерену фотокопију родних листова (личних карти – уколико посједују) те потврде да се редовно школују за остале чланова породице (за студенте из породица са троје и више дјеце),
 • фотокопија текућег рачуна на име студента који је отворен у некој од банака са сједиштем у Републици Српској,
 • потврду да студент није обнављао ниједну годину студија, ради додатног бодовања у складу са чланом 26. ове Одлуке (ова потврда није услов за подношење пријаве за стипендирање, већ се доставља само због додатних бодова).

Студенти који подносе пријаву за стипендију према социјалном статусу поред наведене документације из члана 30. Одлуке прилажу:

 • потврду/рјешење надлежног органа да су дијете погинулог борца или ратног војног инвалида I, II, III и IV категорије, и/или
 • увјерење Центра за социјални рад да је студент био смјештен у дом или хранитељску породицу, и/или
 • потврду Центра за социјални рад општине Србац да су родитељи подносиоца захтјева корисници сталне новчане помоћи,
 • потврду Центра за социјални рад општине Србац да је подносилац захтјева – студент, инвалид и корисник права на туђу његу и помоћ или рјешење надлежне установе о инвалидности и
 • Извод из МКР за дјецу из породица са четворо и више дјеце.

Студенти постдипломских студија на високошколским установама које се финансирају из буџета Републике Српске или буџета Републике Србије, а који се воде на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске поред документације из члана 30. ове Одлуке прилажу:

 • потврду о просјеку оцјена током студирања на основним студијима,
 • увјерење Завода за запошљавање да се воде на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске или увјерење о приходима из Пореске управе РС.

Рок за подношење захтјева за додјелу стипендије је 16. децембар 2022. године, а оглас о додјели стипендија за школску 2022/23. годину ће бити објављен на: oгласној табли, сајту општине Србац (www.srbac-rs.com) и путем ЈП „Радио Србац“.

Непотпуни и неблаговремено поднесени захтјеви неће се узимати у разматрање.

Пријаве са потребним доказима предају се у Општинској управи општине Србац, а могу се послати и путем поште на адресу: Општина Србац, Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности (са назнаком: „за стипендију“), Трг бораца бр. 1 ; 78420 СРБАЦ. Све додатне информације могу се наћи на званичној интернет страници www.srbac-rs.com или путем телефона, број: 051/740-001, локал 217.