Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за погоне прераде дрвета

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за погоне прераде дрвета

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности обавјештава јавност да је по захтјеву инвеститора „Drvoprodex“ д.о.о. Бања Лука, покренут поступак издавања еколошке дозволе за погоне примарне и финалне прераде дрвета – производња вишеслојних подова и масивних плоча и производња пелета, на земљишту означеном као к.ч. бр. 199/2, 200/1, 201/1, 201/3, 201/5, 201/7, 201/8, 201/10, 201/14, 201/15, 202, 203, 204, 206, 207, 208/1, 208/2, 209/1 и 209/2 К.О. Пријебљези.

Основна сировина која се користи у предметним погонима за примарну и финалну прераду дрвета је трупац храста, јеле и смрче. Годишња потрошња/прерада дрвета као основне сировине износи 14 900 m3.

Уз захтјев је приложено:

  1. Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе од октобра 2023. године израђени од В&З Заштита д.о.о. Бања Лука.
  2. Копија посједовног листа – препис, број: 440/21.
  3. Копија катастарског плана издата 06.12.2022. године.
  4. Рјешење о водној дозволи број: 01/4-4-6334-1/21 године издато 27.09.2021. од ЈУ „Воде Српске“.
  5. Рјешење о употреби објекта број: 03/2-351-241 издато 10.01.1973. године од Секретаријата за привреду и финансије Скупштине општине Србац.
  6. Рјешење о употреби пословних објеката број: 05/1-361-152/08 издато 29.12.2008. године од Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац.
  7. Рјешење о одобрењу грађења монтажно-демонтажног објекта број: 05/1-361-79/07 издато 07.12.2007. године од Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац .
  8. Локацијски услови број: 05-364-32/16 издати 07.09.2017. године од Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац.
  9. Локацијски услови број: 05-364-13/21 издати 08.04.2021. године од Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац.
  10. Локацијски услови број: 05-364-6/19 издати 22.03.2019. године од од Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 01.11.2023. године до 01.12.2023. године.