Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Позив трговцима и угоститељима за додјелу средстава ради санирања посљедица пандемије

Министарство трговине и туризма Републике Српске позива све привредне субјекте из ресорне надлежности Министарства трговине и туризма Републике Српске којима је закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације био забрањен рад у марту 2021. године, да поднесу захтјев за додјелу средстава у складу са Уредбом о додјели средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године. ( “Службени гласник Републике Српске”, број 39/21).

Право на додјелу средстава има пословни субјект или предузетник који има регистровано сједиште у Републици Српској и који обавља дјелатност која је закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације била забрањена у периоду дужем од пет дана, почев од 4. марта 2021. године.

Поред ових услова, пословни субјект или предузетник који послује у оквиру трговачког центра обавезан је да испуњава и додатни услов који подразумијева да у периоду од 26. марта до 29. марта 2021. године није имао евидентиран промет путем фискалне касе.

Средства се одобравају пословном субјекту или предузетнику за сваког радника који је на дан 31. март 2021. године регистрован у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса на пуно радно вријеме, у складу са поднесеном пореском пријавом пореза на доходак од личних примања и доприноса за март 2021. године. Пословним субјектима и предузетницима којима је рад био забрањен у периоду дужем од пет, а краћем од 15 дана средства по раднику одобравају се у износу који представља збир пријављеног пореза и доприноса на лична примања радника за март 2021. године, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак.

Пословним субјектима и предузетницима који су по основу закључака Републичког штаба за ванредне ситуације у потпуности имали забрану обављања дјелатности у периоду дужем од 15 дана у континуитету, почев од 4. марта 2021. године, средства по раднику одобравају се у износу који представља збир његове пријављене плате, пореза и доприноса који се плаћају на ту плату за март 2021. године.

Поступак додјеле средстава спроводи министарство у чијем дјелокругу послова су дјелатности пословног субјекта или предузетника.

У марту 2021. године у ресорној надлежности Министарства трговине и туризма било је забрањено:

1. У периоду дужем од 5 дана, а краћем од 15 дана, обављање дјелатности:

– у угоститељским објектима за исхрану и пиће (кафане, барови, ресторани, посластичарнице, ћевабџинице и слично) укључујући и наведене објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којим се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и слично), шифре дјелатности: 56.10, 56. 21, 56.29, 56.30 из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске,

– Трговачком центру из подручја дјелатности “Г”, према Уредби о класификацији дјелатности Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 8/14), за дјелатности које се односе на трговину на мало, услуге и трговце који пружају услуге Трговачког центра,

– другим трговачким дјелатностима из подручја дјелатности “Г-Трговина на велико и мало”, из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске које су се обављале у Трговачком центру, као и угоститељским објектима за исхрану и пиће који су пословали у оквиру Трговачког центра под условом да наведени трговци и угоститељи немају засебан улаз у односу на улаз у односу на главни улаз у Трговачки центар.

2. У периоду дужем од 15 дана:

– Рад скијалишта и скијашког центра (шифре дјелатности 93.29, 49.39.).

Препоручује све пословним субјектима и предузетницима да прије попуњавања Захтјева за додјелу средстава за март 2021. године прочитају Упутство за попуњавање захтјева за додјелу средстава за март 2021. године.

Текст Уредбе, Упутство за попуњавање захтјева за додјелу средстава за март 2021. године, образац Захтјева за додјелу средстава за март 2021. године и списак радника за које се тражи додјела средстава за март 2021. године, доступни су на сајту Министарства трговине и туризма Републике Српске ОВДЈЕ.

Попуњен Захтјев за додјелу средстава за март 2021. године се може доставити и у електронској форми с тим да је према Уредби мјеродаван писани захтјев.

Захтјев у електронској форми доставља се на e-mail: mtt@mtt.vladars.net или m.vukic@mtt.vladars.net. или m.popovic@mtt.vladars.net.

Захтјев у писаној форми мора бити потписан од стране овлашћеног лица и овјерен печатом подносиоца захтјева и исти се доставља у затвореној коверти на протокол Министарства или путем поште на адресу:

МИНИСТАРСТВO ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Трг Републике Српске 1
78 000 Бања Лука
са назнаком „ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ“

Све додатне информације можете добити на бројеве телефона: 051/338-738.

Рок за подношење Захтјева за додјелу средстава за март 2021. године је 31. мај 2021. године.