Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Огласи и обавјештења

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за фарму за тов бројлера

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за фарму за тов бројлера

Mинистарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске доставило је захтјев Општини Србац да омогући заинтересованој јавности бесплатан увид у захтјев подносиоца Срђана Гојковића из Кладара, општина Србац, за издавање еколошке дозволе за фарму за тов бројлера, на локацији означеној као к.ч. бр. 1463 К.О. Кладари, општина Србац и достављену документацију, као и да наведену документацију постави на званичну интернет страницу.

Поступак по захтјеву за издавање еколошке дозволе води се код надлежног органа – Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7:30 до 14:30 часова у периоду од 30.05.2023. године до 29.06.2023. године, као и на нашој интернет страници ОВДЈЕ.

Заинтересована јавност мишљења и примједбе може доставити у року од 30 дана уписом у књигу примједби или доставом овом органу поштом или непосредно.

Након истека назначеног рока, Општина Србац ће мишљења и примједбе доставити Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, које води предметни управни поступак.

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за комплекс за прераду дрвета у Ситнешима

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за комплекс за прераду дрвета у Ситнешима

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава јавност да је по захтјеву привредног друштва “WOOD-TECH” d.o.o. Sitneši, заступано по директору Огњену Татомиру, покренут поступак издавања еколошке дозволе за пословно производни комплекс за прераду дрвета, годишњег капацитета 6000 m³ обловине годишње, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 1730/2 К.О. Ситнеши.

Уз захтјев је приложено:
• Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе израђени од стране: „ВИЗ Заштита“ д.о.о. Бања Лука, број 500-51/23 од априла 2023. године,
• Локацијски услови број: 05-364-43/23 од 12.05.2023. године, издати од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности Општине Србац,
• Уговор о закупу закључен између „Тат-ком“ д.о.о. Србац и “WOOD-TECH” d.o.o. Siтneši.

Увид у достављену документацију се може извршити сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 30.05.2023. године до 29.06.2023. године.

Јавни позив за подршку увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор

Јавни позив за подршку увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор

Пројекат EU4AGRI објавио је нови Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке увођењу иновација и информационо-комуникационих технологија у пољопривредно-прехрамбени сектор, вриједан 1.3 милиона KМ.

Прихватљиви подносиоци пријава

Пријава се подноси искључиво у партнерству које сачињавају два члана из сљедећих категорија:

Kатегорија 1:

Микро, мала и средња предузећа из ИТ сектора, која су регистрована за обављање дјелатности 62.0 (Рачунарско програмирање, савјетовање и дјелатности у вези с њима) и/или 63.01 (Обрада података, услуге хостинга и дјелатности у вези с њима; интернетски портал) по стандардној класификацији дјелатности;

Kатегорија 2:

Микро, мала и средња предузећа из пољопривредно-прехрамбеног сектора, а што могу бити:

 • обрти/самостални предузетници,
 • задруге,
 • предузећа, или
 • микро, мала и средња предузећа (задруге, предузећа) која економски и интересно окупљају пољопривредне произвођаче или становништво руралних подручја, пружајући им организациону и савјетодавну подршку.

Партнерство се мора састојати од два члана, при чему чланови партнерства морају бити из различитих категорија. Подносилац пријаве може бити из било које од двије категорије.

Подносилац пријаве је одговоран за реализацију пројекта укључујући и финансијске обавезе.

 1. Предузећа до 250 запослених.
 2. Предузећа до 250 запослених.
 3. Пољопривредне апотеке нису прихватљиве нити као подносиоци пријава нити као партнери.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 30 % укупног износа прихватљивих трошкова који се односе на набавку опреме и услуга. Дио буџета пројекта који се односи на развој софтверског или ИоТ рјешења у потпуности сноси EU4AGRI пројекат.

Суфинансирање мора бити новчано, те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Пријаве се могу поднијети од 15. маја 2023. године док је крајњи рок 23.06.2023. године до 15 часова. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или имјел) се неће узети у разматрање.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на wеб страници пројекта javnipoziv.undp.ba у временском периоду од 15.05.2023. до 15.06.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.

Kако се пријавити на јавни позив?
Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава у којем се налазе све информације о критеријумима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве а који се може преузети ОВДЈЕ гдје се може преузети и пратећа документација за пријаву на јавни позив.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (имејл, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Прва онлајн информативна сесија биће одржана путем Фејсбук странице пројекта EU4AGRI а вријеме одржавања информативне сесије биће објављено накнадно.

EU4AGRI је четворогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона евра чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Чешка развојна агенција (CzDA).

Јавни позив за подршку инвестицијама намијењених убрзаној дигитализацији примарне пољопривредне производње

Јавни позив за подршку инвестицијама намијењених убрзаној дигитализацији примарне пољопривредне производње

Пројекат EU4BusinessRecovery објавио је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава инвестицијама намијењених дигиталној трансформацији предузећа у сектору пољопривреде у Босни и Херцеговини, вриједан 1 милион КМ кога финансирају Европска Унија и Савезна Република Њемачка.

За подршку инвестицијама у сврху унапређења пословања путем убрзане дигитализације примарне пољопривредне производње прихватљиви су сви пројекти који се односе на примарну пољопривредну производњу:

 • узгој воћа, укључујући садни материјал, виноградарство, узгој маслина и љекобиља;
 • узгој поврћа;
 • производња млијека;
 • производња меса;
 • производња јаја;
 • узгој житарица и уљарица.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити самостални предузетници, задруге и предузећа која се активно баве примарном пољопривредном производњом, и који су:

 • регистровани најкасније до 31.03.2021. године:
 • имали годишњи приход у 2022. години не већи од 8 милиона КМ и приход повезаних лица/друштва у 2022. години не већи од 15 милиона КМ,
 • уписани у регистар пољопривредних газдинстава/регистар клијената најкасније 31.03.2021. године,
 • и који у власничкој структури немају удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала.

Апликанти морају суфинансирати минимално 25% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције. Минимални износ гранта износи 15.000 КМ а максимални 300.000 КМ (Без ПДВ-а).

Инвестиције обухваћене пријавом на овај јавни позив не могу бити предмет пријаве на другим јавним позивима објављеним у оквиру пројеката EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery.

Крајњи рок за подношење пријаве је 16.06.2023. године.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив.

Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално.

Подносиоци пријава морају испуњавати сљедеће опште критерије прихватљивости:

 • имају сједиште на подручју БиХ,
 • позитивно су пословали у 2022. години,
 • немају доспјелих, а неизмирених обавеза по основу пореза (директни и индиректни порези) и других давања, укључујући и оне према запосленицима, пореза на добит и осталих доспјелих, а неизмирених обавеза,
 • нису у поступку предстечајне погодбе или ликвидације,
 • нису осуђивани за казнено дјело везано за своје пословање на темељу правоснажне пресуде,
  власник и/или одговорно лице подносиоца пријаве не обнаша јавну функцију,
 • планирана инвестиција се односи на само један од прихватљивих сектора за подршку.

Посебни критерији дефинишу физичку величину газдинства на почетку подношења пријаве у смислу броја грла, површине засада или усјева које подносиоци пријаве односно газдинства морају испунити како би пријава била разматрана. Испуњеност ових критерија ће се провјерити на основу ажуриране регистрације пољопривредног газдинства.

Подносилац пријаве ће бити дужан правдати трошак укупних прихватљивих ставки предвиђених за реализацију пројекта, а прихватљиве инвестиције и трошкови се односе на набавку опреме, машина, алата, комуникацијских уређаја, хардвера и софтвера за контролу, праћење, управљање и надзор производних процеса.

Пријавни образац и остала пратећа документација за пријаву доступна је на званичној интернет страници EU4BusinessRecovery пројекта.

Све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве погледати у Смјерницама за подносиоце пријава ОВДЈЕ.

Сви заинтересовани за учешће у јавном позиву пријаву пројекта са потребном документацијом требају доставити путем интернет платформе https://javnipoziv.undp.ba до 16.06.2023. године до 15 часова.

Инструкције за кориштење интернет платформе можете пронаћи на: https://javnipoziv.undp.ba

Додатна питања у вези овог позива могу се доставити путем платформе https://javnipoziv.undp.ba у периоду од 15.05.2023. до 02.06.2023. године.

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за погон за примарну прераду дрвета

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за погон за примарну прераду дрвета

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава јавност да је по захтјеву инвеститора: Услужно резање грађе „Дринић“, Ђурађ Дринић с.п. Гламочани, покренут поступак издавања еколошке дозволе за погон за примарну прераду дрвета, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 1076 и 1077 К.О. Гламочани.

Уз захтјев је приложено:
• Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе израђени од стране: „Техничко-еколошки завод“ д.о.о. Бања Лука, број 16-03-ЕK/20 од марта 2023. Године,
• Рјешење о употреби објекта: 04/3-361-52 од 17.08.2004. године, издато од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Општине Србац,
• Рјешење о водној дозволи број: 01/4-4-3195-1/23 од 25.04.2023. године, издато од стране Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина;

Увид у достављену документацију се може извршити сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 22.05.2023. године до 21.06.2023. године.

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за занатски објекат – кланицу

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за занатски објекат – кланицу

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава јавност да је по захтјеву Остоје Векића из Гламочана покренут поступак издавања еколошке дозволе за занатски објекат – кланицу, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 597/2 К.О. Гламочани.

Уз захтјев је приложено:
• Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе израђени од стране: „Техничко-еколошки завод“ д.о.о. Бања Лука, број 46-05-ЕK/23 од маја 2023. Године,
• Рјешење о употреби објекта: 05/1-361-51/11 од 13.10.2011. године, издато од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Општине Србац,
• Рјешење о водној дозволи број: 01/3-4-507-1/20 од 09.03.2020. године, издато од стране Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина;

Увид у достављену документацију се може извршити сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 25.05.2023. године до 26.06.2023. године.

Отворен јавни позив пројекта EU4AGRI – За произвођаче хране 2 милиона KМ

Отворен јавни позив пројекта EU4AGRI – За произвођаче хране 2 милиона KМ

Пројекат EU4AGRI објавио је нови Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, вриједан 2 милиона KМ.

Овај јавни позив као и смјернице за потенцијалне подносиоце пријава се искључиво односе на мјеру подршке у прерађивачке капацитете пољопривредно-прехрамбене индустрије кроз увођење иновација и развој нових и/или унапређење постојећих производа, маркетиншких алата, те осигурање континуитета пословања и сигурног и здравог радног окружења.

Kо се може пријавити?
На јавни позив се могу пријавити обрти, предузетници, задруге и предузећа, микро, мала и средња предузећа која запошљавају мање од 250 радника, те сви пројекти који се искључиво односе на производњу производа за људску прехрану а у склопу сектора: прераде воћа, прераде гљива, љекобиља, зачинског биља, винарства и прераде маслина, прераде поврћа, прераде млијека, прераде меда, прераде меса, прераде јаја, прераде и конзервирање риба, прераде житарица, те производња готове хране и јела.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив. Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално. Пријаве више подносилаца у оквиру једног приједлога неће бити узете у обзир. Подносиоци пријава су одговорни за реализацију пројекта укључујући и финансијске обавезе.

Подносиоци пријаве који су у претходном периоду користили финансијску подршку кроз мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа (односи се на мјеру финанцирану од стране EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery) се сматрају неприхватљивим подносиоцима.

Средства подршке по једној пријави могу износити од 30.000 KМ до 300.000 KМ и могу се користити само за финансирање прихватљивих трошкова (наведени износи не укључују ПДВ који се сматра неприхватљивим трошком).

Максимални износ тражене финансијске подршке за пројекте који спадају под ЛОТ1 не могу бити већи од 80.000 KМ (износ без ПДВ-а), док износ тражене финансијске подршке за пројекте који спадају под ЛОТ2 морају бити од 80.001 KМ до 300.000 KМ (износи без ПДВ-а).

Износ обавезног финансијског учешћа подносиоца пријаве (односи се на оба ЛОТ-а) је 30% укупних прихватљивих трошкова. Суфинансирање мора бити новчано те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Оно што је значајна разлика у односу на претходно објављени Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, јесте:

 • Рок за достављање дозволе за градњу (уколико је релевантно) је помјерен и везан је уз први захтјев за плаћање према кориснику (у случају да се одобри финансијска подршка).
 • Потврде о непостојању пореских дуговања, те потврда о непостојању блокираних рачуна су замијењене, са Изјавом подносиоца (у моменту подношења пријаве). Потврде надлежних институција се достављају накнадно, приликом потписивања Уговора о финансијској подршци.
 • Пословни план се оцјењује на основу финансијских и нефинансијских индикатора, те у оцјени финансијских индикатора се користе директни (ефекти инвестиције на сектор у коме се реализује) и индиректни (ефекти инвестиције на остале прихватљиве секторе у којима подносилац послује), ефекти инвестиције.

Пријаве се могу поднијети од 9. маја 2023. године док је крајњи рок 20. јуни 2023. године до 15 сати. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или имејл) се неће узети у разматрање.

Kако се пријавити на јавни позив?
Kорак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава ОВДЈЕ у којем се налазе све информације о критеријумима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Kорак 2: Пратећу документацију за пријаву на јавни позив можете преузети ОВДЈЕ.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (имејл, пошта, факс и слично) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Прва онлајн информативна сесија биће одржана путем Фејсбук странице пројекта EU4AGRI а вријеме одржавања информативне сесије биће објављено накнадно.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на web страници пројекта javnipoziv.undp.ba у временском периоду од 27.04.2023. до 12.06.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.

EU4AGRI је четворогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона еура чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Чешка развојна агенција (CzDA).