Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење о увиду у поступак издавања еколошке дозволе за погон неопасног отпада у Кладарима

По захтјеву инвеститора „WASMET BO“ д.о.о. Србац, заступан по директору Сања Ећимовић, у току је поступак издавања еколошке дозволе објекта „Пословно-производни објекат за физички третман неопасног отпада (мљевење ПЕТ и пластичне амбалаже, као и дијелова и предмета од пластике), изграђеног на земљишту означеном као дио к.ч.н.бр. 1463 и дио к.ч.н.бр. 1462/1, уписана у ПЛ – 595 К.О. Кладари.

Укупан капацитет погона износи 9,9 тона неопасног отпада дневно.

Уз захтјев је приложено:
– Рјешење о одобрењу грађења пословног објекта број: 04/1-361-96 од 07.03.2002. године,
– Рјешење о употреби пословног објекта број: 04/3-361-100 од 18.08.2004. године,
– Локацијски услови за промјену намјене објекта – складиште у пословно-производни објекат у Кладарима број: 15.02-364-184/21 од 14.09.2021. године,
– Закључак о издавању водних смјерница број:01/4-4-2927-1/21 од 29.04.2021. године,
– Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за „Пословно-производни објекат за физички третман неопасног отпада“, број: 1656/21 од 17.09.2021. године израђени од „ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ д.о.о. Бања Лука.

Заинтересована јавност може у периоду од 12.10.2021. године до 12.11.2021. године извршити увид у приложену документацију и оставити примједбе и сугестије сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) и Мјесној канцеларији Гламочани.