Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Комунална дјелатност

Снабдијевање становништва водом се врши градским водоводом и непосредно са извора и бунара. За организовано снабдијевање општине водом надлежно је Комунално предузеће ,,Водовод” а.д. Србац.Водоводни систем Србац подијељен је на четири засебне цјелине: водовод Србац, водовод Лијевче поље, водовод Кобаш и водовод Срђевићи.Водовод Србац и водовод Лијевче поље снабдијевају се са изворишта ,,Пријебљези”, док преостала два имају своја изворишта. Постојећи изворишни капацитети су довољни за снабдијевање питком водом свих грађана општине Србац.Тренутна дужина водоводне мреже је 258 км, капацитет пумпних станица је 142 л/сец, а резервоарског простора 1.850 м3. Тренутно има око 4.600 прикључака и снабдијева око 16.000 становника општине Србац.

У сарадњи са Заводом за заштиту здравља РС редовно се врши микро-биолошка и физичко-хемијска контрола квалитета сирове и хлорисане воде. Резултати испитивања потврђују хигијенску исправност воде за пиће и изузетно висок квалитет сирове воде.Дијелови општине, који нису покривени градском водоводном мрежом, водом се снабдијевају из индивидуалних бунара и природних извора.

Нова изворишта квалитетне воде у Горњим Срђевићима отварају могућност и за пласман на инострано тржиште.

Послове сакупљања, превоза и одлагања чврстог отпада на подручју општине Србац обавља ЈКП „Комуналац”. Организовано сакупљање, превоз и одлагање отпада је регулисано на ужем градском подручју, те из свих већих мјесних центара. Проценат покривености одвозом смећа код физичких лица је 52 %, а код правних лица је 85 %. Отпад се одвози у регионалну депонију у Рамићима (Бања Лука). На подручју општине постоји 45 контејнера за колективно прикупљање отпада.

Канализациони систем општине Србац је углавном сепаратног типа, осим на појединим потезима гдје је изграђена само фекална канализација. Главни колектори изграђени су 1983. године, а 1999. године канализациона мрежа проширена је и у насеља Болничко и Црквено Брдо. Укупна дужина фекалне канализационе мреже је 13,567 км. Тренутно је прикључено око 1.120 домаћинстава и око 210 предузећа и установа.

Одвођење и пречишћавање отпадних вода је један од највећих еколошких проблема општине Србац. Само у ужем дијелу градског подручја постоји канализациона мрежа за одвод отпадних и фекалних вода на коју су прикључени стамбени објекти, објекти инфраструктуре и привредни објекти. Међутим, не постоји уређај за пречишћавање отпадних вода, тако да се непречишћене отпадне воде испуштају директно у водотоке.Остала насеља општине немају изграђену канализацију. Септичке јаме су углавном пропусне, несанитарне или су одводи директно пуштени у водотоке.Потенцијални загађивачи и већа индустријска постројења углавном имају уграђене системе одвода док пречистачи нису у функцији или нису ни изграђени.

ЕЛЕКТРО МРЕЖА

Снабдјевањем и дистрибуцијом електричне енергије крајњих купаца на подручју општине Србац се бави ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука (РЈ „Електродистрибуција“ Србац) путем средњенапонске и нисконапонске дистрибутивне мреже. РЈ „Електродистрибуција“ Србац врши дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом укупно око 7860 корисника на средњем и нискомнапону.

Дистрибуција и снабдијевање електричном енергијом се врши путем 245 км средњенапонске мреже и 740 км нисконапонске мреже са укупно око 150 трафостаница 20/0.4 КВ.