ssala1
Шалтер сала
11. јуна, 2013.
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
17. јуна, 2013.

Скупштина

Надлежности:

Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине. Њене најважније надлежности су сљедеће:

– Доноси статут општине,

– Доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,

– Доноси буџет и завршни рачун буџета,

– Доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,

– Доноси програм уређења грађевинског земљишта,

– Доноси спроведбене планове,

– Доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатаства, туризма, угоститељства и заштите околине,

– Доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,

– Доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,

– Доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине,

– Доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,

– Доноси одлуку о проглашењу празника општине,

– Доноси одлуку о употреби симбола општине,

– Доноси одлуку о чланству општине у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,

– Доноси план коришћења јавних површина,

– Доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,

– Доноси одлуку о наградама и признањима,

– Бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника општине, секретара Скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине,

– Образује стручну службу за потребе скупштине и њених радних тијела,

– Одлучује о задужењу општине,

– Усваја пословник,

– Разматра годишњи извјештај начелника општине и о истом заузима свој став,

– Одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине, у складу са законом којим се уређује избор начелника општине,

– Оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање послова од јавног интереса за општину и управља истим у складу са законом,

– Расписује јавни зајам и самодопринос,

– Расписује референдум,

– Даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,

– Врши и друге послове утврђене законом и статутом.

Скупштину општине чине општински одборници који се бирају на период од четири године.

Број одборника скупштине општине утврђује се статутом општине, у складу са Изборним законом.

 

 

Comments are closed.