Потпредсједник скупштине
7. јуна, 2013.
Одборници
7. јуна, 2013.

Секретар скупштине

В.д. секретар Скупштине општине:
Слађана Шкрбић

Број канцеларије: 20
Тел: 051/740-124

e-mail:
skupstina.opstine@srbac-rs.com

Биографија:

Рођена је 05.10.1957. године у Бањалуци. Основну школу завршила је у Кукуљама, средњу у Бањалуци, након чега је завршила Правни факултет у Бањалуци и стекла звање дипломираног правника.

Радила је као референт за правне послове и као секретар у Земљорадничкој задрузи Србац, а затим правне послове у имовинско-правној служби општине Србац и Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове.

Од 2004. године радила је у Одјељењу за просторно уређење и стамбенокомуналне дјелатности као самостални стручни сарадник за послове урбанизма и грађења.

Од 2009. године је радила као шеф Одсјека за пољопривреду у оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, а 2012. године распоређена је за шефа кабинета начелника општине Србац и за обављање правних послова.

Од 2013. до 2016. године радила је као самостални стручни сарадник за правне послове у оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Удата, мајка двоје дјеце.

Послови секретара:

– у сарадњи са предсједником Скупштине општине и Начелником општине, припрема приједлог дневног реда Скупштине општине и обезбјеђује услове за рад Скупштине;

помаже предсједнику Скупштине општине у припреми сједница Скупштине, као и њених радних тијела;

стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника;

по потреби непосредно контактира са општинском управом и другим институцијама приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њених радних тијела;

– организује вођење записника, сређивање и чување записника и друге документације са сједница Скупштине општине и радних тијела;

– припрема опште акте који се односе на функционисање Скупштине општине;

усклађује рад на изради аката за сједницу Скупштине и њених радних тијела;

одговара за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине;

организује достављање аката Скупштине општине надлежним органима и службама;

– организује вођење базе података лица које именује и разрјешава Скупштина општине и благовремено припремање аката у вези поступка именовања и разрјешења у складу са законом;

помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака;

прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и прослијеђује их на даљу обраду надлежним органима и службама;

организује достављање одборничких питања надлежним органима и службама и достављање одговора одборницима;

учествује у припреми Програма рада Скупштине општине и праћењу реализације истог;

припрема приједлоге одговора на тужбе у споровима који се воде против аката Скупштине, у сарадњи са стручним обрађивачима аката;

одговара за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина општине и Начелник општине, врши послове редакције и уређивања, организује издавање службеног гласника општине Србац, за чији садржај одговара, организује вођење регистра објављених аката Скупштине општине и Начелника општине;

– иницира поступак набавке и учествује у изради планова јавних набавки из своје надлежности, прати реализацију појединачних оквирних споразума и уговора о јавним набавкама за које је задужен, припрема и обрађује образац о основним елементима уговора које прати и исти доставља надлежном службенику за јавне набавке ради објаве обрасца на интернет страници општинске управе, учествује у припреми, изради и верификацији тендерске документације из области коју покрива;

– одговара за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова из своје надлежности;

врши и друге послове утврђене Законом, Статутом, Пословником о раду и другим актима Скупштине општине.

 

Comments are closed.