Kонкурс за утврђивање статуса удружења од јавног интереса
6. септембра, 2021.
У Српцу седам нових случајева вируса корона
7. септембра, 2021.

Расписан конкурс за утврђивање статуса удружења од јавног интереса

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од јавног интереса за општину Србац.

Удружење може стећи статус од интереса за општину ако његово дјеловање превазилази интересе његових чланова, и ако је намијењено задовољавању потреба локалне заједнице, и то у сљедећим областима:

– заштите права бораца отаџбинског рата и ослободилачких ратова, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата, породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила,
– социјалне заштите – помоћ сиромашним и социјално угроженим,
– помоћ инвалидима, дјеци и старим особама,
– заштите људских права, права мањина, родне равноправности, толеранције, културе и вјерских слобода,
– здравства и науке,
– заштите животне средине и цивилног друштва,
– заштите права потрошача,
– у другим областима од интереса за локалну заједницу.

Критеријуми за утврђивање статуса удружења од јавног интереса су:

1) удружења која активно дјелују и остварују своје циљеве на подручју општине најмање двије године;
2) удружења која окупљају већи број чланова о којима воде уредну евиденцију, и имају искуство у управљању пројектима, стручне и управљачке капацитете (особље, опрема и способност за управљање буџетом пројеката/програма);
3) удружења чијим пројектима/програмима је обухваћен већи број корисника-грађана (дјеца, млади, старе особе, лица са инвалидитетом и сл.);
4) удружења која дјелују дужи период у континуитету и доприносе заштити и побољшању живота специфичних група (инвалидна лица, дјеца, старе особе и сл.);
5) удружења која су у протеклом периоду реализовала већи број пројеката/ програма од значаја за oпштину који су утицали на задовољавање потреба већег броја корисника;
6) удружења која својим активностима и пројектима пружају одређене услуге становништву, и на тај начин се препознају као партнери Општине и општинских јавних установа у сервисирању одређених потреба грађана;
7) удружењa која имају развијене партнерске односе са сродним удружењима, и наступају заједно у имплементацији пројеката/програма;
8) удружењa која за свој рад и реализацију својих активности, поред средстава из буџета Општине, обезбјеђују финансијска средства из других извора финасирања (донатора, спонзора);
9) удружењa која реализују пројекте/програме у континуитету током цијеле године;
10) удружењa која редовно достављају годишње програме рада и извјештаје о раду усвојене од стране овлштеног органа удружења;
11) удружењa која редовно одржавају сједнице органа управљања утврђених Статутом удружења,
12) удружењa која досљедно поштују принцип тачности и транспарентности у подношењу извјештаја о раду према Општини и обавјештавању јавности.

Статус удружења од јавног интереса утврђује Скупштина општине на приједлог Начелника општине, а на основу ранг листе и приједлога који сачињава Комисија за спровођење јавног конкурса.

Уз пријаву на Јавни конкурс се прилаже:

1) Рјешење о регистрацији удружења (овјерена фотокопија) ;
2) Потврда о пореској регистрацији (овјерена фотокопија) ;
3) Статут удружења (овјерена фотокопија) ;
4) Број регистрованих чланова удружења овјерен од стране овлаштеног лица удружења (овјерен списак чланова удружења) ;
5) Доказ о разлозима оснивања удружења (писмено образложење од стране предсједника удружења);
6) Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресурса за остваривање циљева удружења утврђених Статутом или другим актом удружења ( писмено образложење од стране предсједника удружења: посједовање пословног простора, опреме и техничких средстава, руководство удружења, број и квалификациона структура запослених лица ) ;
7) Доказ да удружење дјелује као организационе јединице удружења од јавног интереса за Републику Српску (писмено образложење од стране предсједника удружења);
8) Програм рада удружења за текућу годину усвојен од стране овлаштеног органа удружења (оригинал);
9) Извјештај о раду, са финансијским извјештајем за годину која претходи години у којој се подноси захтјев, усвојен од стране овлаштеног органа удружења (оригинал);
10) Списак реализованих активности или пројеката у области у којој конкурише за проглашење удружења од јавног интереса за општину Србац.

Образац пријаве на Јавни конкурс може се преузети у Пријемној канцеларији у Општинској управи Србац или на званичној интернет страници Општине Србац ОВДЈЕ.

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве на Јавни конкурс са потребном документацијом предају се лично у пријемној канцеларији Општинске управе општине Србац или препоручено путем поште, на адресу:

Општина Србац
Трг бораца 1
78420 Србац ,

са назнаком : Комисија за утврђивање статуса удружења од јавног интереса за општину Србац – НЕ ОТВАРАЈ.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Све информације у вези са Јавним конкурсом могу се добити у Одјељењу за општу управу и Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности лично или путем телефона на број: 051/740-001 локал 204 и 205.

Comments are closed.