Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Срђан Бркић

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Биографија:
Рођен је 13.04.1990. године у Бањалуци. Основну школу завршиo је у Српцу, гдје је
стекао и диплому србачке Гимназије, након чега је 2014. године завршио Правни факултет Универзитета у Бањалуци и стекао звање дипломираног правника.
Радио је као тужилачки приправник у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци. Након тога, као шеф комерцијале водио је послове продаје у једном бањалучком акционарском друштву, те је затим од 2017. године радио као самостални стручни
сарадник из области занатско-предузетничке дјелатности у оквиру Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац. Ожењен, отац једног дјетета.

Послови секретара:

– у сарадњи са предсједником Скупштине општине и Начелником општине, припрема приједлог дневног реда Скупштине општине и обезбјеђује услове за рад Скупштине;

– помаже предсједнику Скупштине општине у припреми сједница Скупштине, као и њених радних тијела;

– стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника;

– по потреби непосредно контактира са општинском управом и другим институцијама приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њених радних тијела;

– организује вођење записника, сређивање и чување записника и друге документације са сједница Скупштине општине и радних тијела;

– припрема опште акте који се односе на функционисање Скупштине општине;

– усклађује рад на изради аката за сједницу Скупштине и њених радних тијела;

– одговара за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине;

– организује достављање аката Скупштине општине надлежним органима и службама;

– организује вођење базе података лица које именује и разрјешава Скупштина општине и благовремено припремање аката у вези поступка именовања и разрјешења у складу са законом;

– помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака;

– прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и прослијеђује их на даљу обраду надлежним органима и службама;

– организује достављање одборничких питања надлежним органима и службама и достављање одговора одборницима;
– учествује у припреми Програма рада Скупштине општине и праћењу реализације истог;

– припрема приједлоге одговора на тужбе у споровима који се воде против аката Скупштине, у сарадњи са стручним обрађивачима аката;

– одговара за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина општине и Начелник општине, врши послове редакције и уређивања, организује издавање службеног гласника општине Србац, за чији садржај одговара, организује вођење регистра објављених аката Скупштине општине и Начелника општине;

– иницира поступак набавке и учествује у изради планова јавних набавки из своје надлежности, прати реализацију појединачних оквирних споразума и уговора о јавним набавкама за које је задужен, припрема и обрађује образац о основним елементима уговора које прати и исти доставља надлежном службенику за јавне набавке ради објаве обрасца на интернет страници општинске управе, учествује у припреми, изради и верификацији тендерске документације из области коју покрива;

– одговара за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова из своје надлежности;

– врши и друге послове утврђене Законом, Статутом, Пословником о раду и другим актима Скупштине општине.