Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Млађан Драгосављевић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Биографија:

Начелник општине Млађан Драгосављевић је рођен 25. 01. 1964. године у Српцу. Основну и средњу школу је завршио у Српцу, док је звање дипломираног инжењера шумарства стекао у Београду.

Обављао је функцију руководиоца у Шумском газдинству Градишка – Шумска управа Србац. Био је и одборник СНСД у Скупштини општине Србац од 2008. до 2016. године, а у периоду од 2008. до 2012. године вршио је и дужност потпредсједника Скупштине општине Србац.

Од 2015. године налази се на мјесту предсједника Општинског одбора СНСД Србац. Члан је Главног одбора СНСД РС.

Ожењен,отац двоје дјеце. Живи у Српцу.

Надлежности:

– предлаже Статут општине,

– предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,

– израђује нацрт и подноси скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,

– обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза,

– спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,

– извршава законе и друге прописе Републике и општине чије извршење је повјерено општини,

– доноси одлуку о оснивању Општинске административне службе,

– доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе,

– доноси План цивилне заштите општине и обезбјеђује његову реализацију,

– реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,

– даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,

– подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске административне службе,

– покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт ако сматра да је супротан уставу и закону,

– закључује уговоре у име општине у складу са актима Скупштине општине,

– рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општинске административне службе уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,

– одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштина општине,

– доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.