Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Марко Михољчић

Начелник Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

Биографија:

Рођен 26. 02. 1982. године. Основну и средњу школу завршио у Српцу, а звање дипломираног инжењера грађевинарства стекао 2008. године на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањалуци. Титулу мастер грађевинарства стекао је на истом факултету 2012. године.

Од 2010. до 2013. године обављао је дужност директора Јавне установе Археолошко-природни парк Доња Долина-Бардача, а једно вријеме је обављао и дужност директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Апис Србац.

Једно вријеме је радио и у Одсјеку за развој у општинској управи у Српцу, а био је ангажован и у приватној грађевинској фирми Делта МД у Бањалуци.

Посједује већи број сертификата који се односе на управљање пројектним циклусима, пројектним менаџментом и слично.

Ожењен, отац једног дјетета.

Надлежности одјељења:

– Извршава и обезбјеђује извршавање Закона и других прописа и општих аката у области пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања, трговине, цијена угоститељства, рада и радних односа, статистике, развојног плана рада, пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарске дјелатности, образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, здравства и одговорно је за стање у тим областима

– Примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,

– Прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу на рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,

– Припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге Одлука, других прописа, општих и појединачних аката,

– Припрема аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга,

– Врши управне, стручне, административне и друге послове за области из свог дјелокруга,

– Врши послове инвестиција и развоја,

– Врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.