Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Душко Митрић

Начелник Одјељења за општу управу

.Биографија:
Рођен 06. 10. 1968. године. Основну школу завршио у Ћукалима, а средњу школу у Српцу. Звање дипломираног економисте стекао у Бањалуци.
Од 2010. до 2019. године је био предсједник Општинске борачке организације Србац. Радио је као матичар и шеф Одсјека за матичне уреде и мјесне заједнице, а тренутно ради као координатор за матичну службу и борачко-инвалидску заштиту.
Од 2010. године је предсједник Општинске борачке организације Србац. Учесник је одбрамбено-отаџбинског рата и борац прве категорије.
Ожењен, отац двоје дјеце.

Надлежности одјељења:

– Извршава и обезбјеђује примјену Закона, других прописа и општих аката који се односе на послове опште управе, грађанска стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.), пружање правне помоћи, послове који се односе на мјесне заједнице, борачко-инвалидску заштиту, архиву, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара,

– Врши управне, стручне и административне послове за области из свог дјелокруга,

– Примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,

– Припрема за Скупштину општине и Начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука, других општих и појединачних аката,

– Припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга,

– Врши управне, стручне и административне послове за области из свог дјелокруга,

– Врши послове заступања општине пред судовима, по овлашћењу Начелника општине, уколико заступање није прописано Законом о правобранилаштву Републике Српске,

– Прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање питања из тих области,

– Врши послове борачко-инвалидске заштите, послове вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, врши послове цивилне заштите, противпожарне заштите,

– Врши управне, стручне, административне и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштине општине и Начелник општине, а који нису у надлежности других одјељења.