Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Дарио Кресојевић

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности

Биографија:
Рођен 17. 07. 1983. године у Градишци. Основну школу завршио у Српцу, а средњу економску школу у Бањалуци, правни смјер и стекао звање правни техничар. Пољопривредни факултет у Бањалуци је уписао 2001. године, а 2007. године је стекао звање дипломирани инжењер пољопривреде.

У општинској управи у Српцу запослен је од 2007. године.

Радио је до 2012. године као самостални стручни сарадник у тадашњем Одсјеку за развој и инвестиције, а од 2012. до 2013. године као шеф Одсјека за пољопривреду, предузетништво и друштвене дјелатности. Након тога је распоређен на мјесто самосталног стручног сарадника у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности гдје ради до данас.


Надлежност одјељења:

У области просторног планирања и грађења:

1) усвајање докумената просторног уређења и обезбјеђивање њиховог спровођења,

2) праћење стања уређења простора и насеља на својој територији,

3) издавање локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола, у складу са надлежностима прописаним посебним законом,

4) обезбјеђивање коришћења грађевинског земљишта, давање грађевинског земљишта на коришћење, утврђивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта и бригу о његовом уређивању, унапређивању и заштити,

5) обезбјеђивање услова за уређење насеља и коришћење јавних и других површина, одређивање простора за паркирање и уређивање услова и начин њиховог коришћења и управљања, уређивање начина одлагања комуналног отпада и одређивање подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних дјелатности,

6) обезбјеђивање услова и одређивање начина изградње, односно постављање и уклањање објеката на јавним површинама у насељеним мјестима и на неизграђеном грађевинском земљишту и одређивање услова за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност саобраћаја и

7) друге надлежности у складу са законом.

У области стамбено-комуналних дјелатности:

1) прописује правила одржавања реда у зградама,

2) одлучује о увођењу посебне накнаде за етажне власнике, под условима прописаним посебним законом, ради обезбјеђења средстава за радове хитних интервенција у зградама,

3) прописује услове и обезбјеђује надзор над одржавањем зграда,

4) одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју под условима прописаним законом којим је уређено њихово коришћење,

5) одлучује о организовању послова одржавања зграда којима управља, висини накнаде за закуп и утврђује критеријуме и начине плаћања трошкова одржавања пословних просторија и станова у којима се обавља пословна дјелатност,

6) обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове и заједничке просторије у зградама и обавља и друге законом утврђене послове у области становања,

7) обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, организационих, материјалних и других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре,

8) обезбјеђује локације и услове за изградњу и одржавање гробаља и одређује услове и начине сахрањивања, као и начине организовања тих послова,

9) обезбјеђује услове за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање тим путевима и улицама и одобрава њихову изградњу,

10) обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и активности у области безбједности саобраћаја,

11) обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе и ауто-такси превоза,

12) обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности и инспекцијски надзор и

13) друге надлежности у складу са законом.

У области заштите природних добара и животне средине:

1) обезбјеђује опште услове и начине изградње и одржавања водовода у сеоским насељима, њихово коришћење и утврђује санитарно-техничке услове за испуштање отпадних вода,

2) прописује граничне вриједности емисије за поједине штетне и опасне материје у случајевима утврђеним законом,

3) објављује податке о стању квалитета ваздуха,

4) брине се о побољшању квалитета ваздуха и санацији за подручја са угроженим квалитетом ваздуха и предузима одговарајуће мјере,

5) доноси план квалитета ваздуха и предузима друге мјере, у складу са законом,

6) предузима мјере за заштиту од буке и обезбјеђује њено систематско мјерење,

7) доноси локални план заштите животне средине и планове управљања отпадом, у складу са законом,

8) проглашава заштићеним споменик природе и заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса и управља истим, у складу са прописом који регулише заштиту природе,

9) обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју и доноси акт о проглашењу заштићеног подручја,

10) одређује и обезбјеђује одређене услове за држање и заштиту домаћих животиња и утврђује мјере за њихово организовано и нешкодљиво уклањање, обезбјеђује услове карантина за животиње у унутрашњем промету,

11) даје у закуп непокретности које су у складу са законом пренесене на јединице локалне самоуправе, и

12) друге надлежности у складу са законом.