Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности
17. јуна, 2013.
Одјељење за инспекцијске послове
17. јуна, 2013.

Одјељење за финансије

Начелник Одјељења за финансије:
Зорица Поповић

Број канцеларије: 25
Тел: 051/740-044 локал 227,
факс 740-152
e-mail: srbac.finansije@teol.net

Биографија:
Рођена 26.08.1992. године у Бањалуци. Основну школу завршила у Српцу. Средњу Економску школу такође завршила у Српцу, те стекла звање Економског техничара. Дипломирала на Економском факултету Универзитета у Бањалуци.
У протеклом периоду радила као виши стручни сарадник на пословима прикупљања, обраде и анализе података консултативно-специјалистичке заштите у Фонду здравственог осигурања Републике Српске.
Такође, обављала послове у финансијама и рачуноводству Јавне установе Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству Републике Српске.

Надлежности одјељења:

– Извршава и обезбјеђује извршавање Закона, других прописа и општих аката у области финансирања, Буџета општине, општег биланса средстава и рачуноводства,

– Примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,

– Прати остваривање политике финансирања у општини, прати извршење буџета и контролише правилност и законитост коришћења буџетских средстава,

– Благовремено предлаже мјере за усклађивање прихода и расхода, наплату прихода општине, прати остваривање политике финансирања у општини, трезорско пословање, послове наплате комуналних услуга.

– Припрема Нацрт и приједлог буџета општине и завршни рачун, консолидовани извјештај, израђује периодичне обрачуне,

– Врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета,

– Припрема аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга,

– Врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.

 

Comments are closed.