Дружење припадника Трећег пјешадијског батаљона у суботу 29. јуна
19. јуна, 2019.
У Српцу сахрањен Остоја Ољача, посланик из првог сазива Народне скупштине РС
20. јуна, 2019.

Начелник Млађан Драгосављевић расписао јавни позив за додјелу 20 пластеника са додатном опремом

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни позив за предају захтјева за додјелу 20 пластеника од 100 м² са додатном опремом путем суфинансирања у пројекту.

Пољопривредна опрема ће се додијелити у склопу пројекта „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ и на основу споразума закљученог између Општине Србац и хуманитарне организације „МАИД“, којим су осигурана донаторска средства од стране МАИД-а у износу од 40 %, Општине Србац 40 % и властитог учешћа корисника 20 %, а све у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Србац,

Право учешћа у пројекту имају социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Србац које посједују властито пољопривредно земљиште или земљиште чланова заједничког домаћинства као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

Услови за додјелу пластеника:
1. Да је у питању незапослена особа или члан домаћинства чија примања нису већа од 300 KМ по члану мјесечно,
2. Да је корисник или члан домаћинства посједник земљишта на којем ће бити организована пластеничка производња,
3. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (497 KМ),
4. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
5. Да није у посљедњих 5 година остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине, министарства, хуманитарних и других организација,
6. Да не посједује пластенике чија је заједничка (укупна) површина већа од 50 м² (односи се и на чланове заједничког домаћинства).

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности је носилац активности везаних за реализацију пројекта.

Kритеријуми за бодовање подносиоца захтјева:
• близина земљишта намијењеног за пластеничку производњу (утврђује Kомисија за додјелу пластеника на лицу мјеста), 1-3 бода:
– слаби услови (удаљеност од куће више од 500 м) – 1 бод,
– добри услови (удаљеност од куће између 250 и 500 м) – 2 бода,
– јако добри услови (удаљеност од куће до 250 м) – 3 бода.
• подносилац захтјева је незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање),
од 1-4 бода:
– од 0-3 год. 1 бод,
– од 3-6 год. 2 бода,
– од 6-10 год. 3 бода,
– више од 10 год. 4 бода,

• за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод,
• за сваког издржаваног члана породице (незапослене особе које се налазе на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање, дјеца, ученици и сл. -1 бод,
• младе особе животне старости до 35 година – 3 бода,
• ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 3 бода,
• социјални аспект:
– нема примања – 6 бодова,
– минимална примања по члану домаћинства до 100 KМ – 5 бодова,
– минимална примања по члану домаћинства до 200 KМ – 4 бода,
– минимална примања по члану домаћинства до 250 KМ – 3 бода,
– минимална примања по члану домаћинства до 300 KМ – 2 бода,
– стање на терену: 0–4 бода(утврђује Kомисија за додјелу пластеника на лицу мјеста).

Kада кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус млађе особе.

Потребна документација за додјелу пластеника која се прилаже уз образац за пријаву на јавни позив:
1. ЦИПС пријава подносиоца захтјева,
2. Kопија личне карте,
3. Kућна листа,
4. Доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање или потврда Пореске управе Републике Српске,
5. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање или потврда Пореске управе Републике Српске.
6. Потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства (за дјецу предшколског узраста приложити извод из матичне књиге рођених),
7. Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства и пензионера (за пензионере посљедњи чек од пензије или извод од банке),
8. Доказ о посједу над парцелом (Kопија Посједовног листа или уговор о закупу-кориштењу),
9. Овјерена изјава да кандидат не посједује пластенике чија заједничка (укупна) површина је већа од 50 м² (односи се и на чланове заједничког домаћинства),
10. Овјерена изјава да ће корисник подстицаја добијени пластеник задржати у власништву најмање 3 године од потписивања Уговора,
11. Овјерена изјава да подносилац захтјева у последњих 5 (пет) година није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине, министарства, хуманитарних и других организација (односи се и на чланове заједничког домаћинства),
12. Овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (497 KМ),
13. Овјерена изјава да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
14. Доказ да је самохрани родитељ (потврду Центра за социјални рад, извод из матичне књиге умрлих, доказ о разводу).

Изјаве за услове под редним бројевима 9, 10, 11, 12. и 13, се подносе на заједничком обрасцу „ИЗЈАВА“, која се може преузети у шалтер сали општине Србац.

Kомисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем суфинансирања чине два представника Општине Србац и један представник организације МАИД.

Задатак Kомисије је :
• преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање ранг листе на основу утврђених критеријума за бодовање те достављање ранг листе на сагласност начелнику општине.

Начелник општине, на приједлог Kомисије, даје сагласност на ранг листу корисника пројекта.

Ранг листа одабраних кандидата објавиће се на огласној табли и интернет страници Општине Србац.

Kандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су присуствовати едукацији у трајању од два дана.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети у шалтер сали или у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац и заједно са документацијом предати у затвореној коверти на адресу: Општина Србац, Трг бораца 1, 78420 Србац са назнаком „За јавни позив за додјелу пластеника“, а рок за подношење захтјева је 30 дана од дана објављивања јавног позива на огласној табли и интернет страници Општине Србац те на огласним таблама мјесних заједница.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац, или на број телефона 051/740-001, локал 130, сваким радним даном од 7 до 15 часова.

Јавни позив остаје отворен до 19.07.2019. године до 15 часова.

Comments are closed.