Старијим од 65 година дозвољено кретање уторком и петком од 7 до 10 часова
30. марта, 2020.
Kројачица Славица Kресојевић поклонила 40 заштитних маски
31. марта, 2020.

Информација за раднике о правном дејству споразумног раскида уговора о раду

Поводом информација да поједини послодавци у Републици Српској радницима нуде потписивање споразумног раскида уговора о раду због обуставе рада и отежаног пословања, републичка инспекција рада скреће пажњу радницима, шта за њих значи потписивање таквог споразума.

“Споразумни раскид уговора о раду, представља двострани правни акт, између радника и послодавца у коме се дефинишу услови престанка уговора о раду на основу њиховe међусобне сагласности. Исти мора бити у писаној форми и потписан од стране радника и послодавца, јер једино тако споразум о раскиду радног односа производи правно дејство.

Споразум мора да има одређене ставке без којих исти не би био важећи, а то су јасно навођење страна у споразуму, радника и послодавца, датум потписивања споразума, датум престанка радног односа, те права и обавезе радника и послодавца до престанка и након престанка радног односа. Споразум производи правно дејство од дана овјере потписа радника на споразуму од стране надлежног органа локалне самоуправе. Наступањем тог датума престају сва права и обавезе из радног односа, те је послодавац обавезан да радника одјави са обавезних доприноса.

Код споразумног раскида уговора о раду нема отказног рока, јер се у овом случају не ради о отказу. У складу са одредбама Закона о раду у овим случајевима радник нема ни право на отпремнину.

Оно што је јако важно да радници знају уколико закључе споразумни раскид уговора о раду, је да у складу са важећим прописима неће моћи остварити накнаду за незапослене особе, нити здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање. Законом о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености прописано је да незапослено лице којем је у смислу прописа о раду престао радни однос без његовог захтјева, сагласности или кривице, а које је провело најмање осам мјесеци непрекидно у осигурању од незапослености у посљедњих 12 мјесеци, или 12 мјесеци са прекидима у осигурању од незапослености у посљедњих 18 мјесеци, има право на новчану накнаду, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање.

Закључивањем споразумног раскида уговора о раду радник свјесно и на недвосмислен начин доприноси престанку радног односа, јер је за исто била потребна и воља радника што се доказује његовим потписом, те се сматра да је радник сагласан са раскидом уговора.

Инспекција рада не може дати радницима инструкцију да ли да потписују или не потписују споразумне раскиде уговора о раду, јер је исто израз воље самог радника, aли овим путем желимо да им укажемо на правне посљедице таквог споразума. Након потписивања таквог споразума, радник може само у судском поступку да покуша оспоравати властити потпис.

Свјесни смо да ће актуелна ситуација оставити низ посљедица на привреду и економију. Влада Републике Српске утврдила је низ мјера у циљу помоћи приврединим субјектима ради превазилажења потешкоћа у пословању. Желимо апеловати на послодавце да у разговору са радницима покушају усагласити рјешење о начину радног ангажовања и исплати плата, а да задња мјера буде отказ уговора и одјава дјелатности”, каже се у саопштењу републичке инспекције рада. 

Comments are closed.