Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Цивилна заштита – почетна страна

Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа која обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању људи, материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, других несрећа већих размјера и ратних дејстава.

Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од природних и других несрећа су хуманитарне и невојне природе.
Служба цивилне заштите Општине Србац врши стручне, управне и друге послове, који се односе на:
Припрему Програма развоја Цивилне заштите у систему заштите и спашвања ,
Ради процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,
Израђује План заштите и спашавања од елементарне непогоде и друге несреће,
Предлаже програм вјежби и планове обучавања и опремања штабова за ванредне ситуације, јединица и тимова Цивилне заштите и повјереника заштите и спашавања,
Врши координацију дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спашавање у случају елементарне непогоде и друге несреће,
Организује послове осматрања, обавјештавања и узбуњивања,
Организовање, извођење и праћење реализације обуке грађана на обављању личне и узајамне заштите,
Води евиденцију припадника Цивилне заштите и материјално-техничких средстава за потребе Цивилне заштите,
Давање стручних упутстава грађанима,привредним друштвима и другим правним лицима, о питањима заштите и спашавања,
Подношење редовних и других извјештаја о раду Начелнику општине и Републичкој управи Цивилне заштите,
Подношење Извјештаја о реализацији Планова обучавања и опремања штабова за ванредне ситуације, јединица и тимова Цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања,
Вођење прописаних евиденција и вршење других послова заштите и спашавања у складу са Законом, другим прописима и општим актима.

Задатке Цивилне заштите обављају сљедеће снаге:
организационе јединице Општинске управе,
професионалне и хитне службе,
штабови за ванредне ситуације,
привредна друштва и јединице које формирају привредна друштва,
јединице и тимови цивилне заштите општине,
повјереници заштите и спашавања,
удружења грађана и друге невладине организације,
друге организације и грађани.

Активности заштите и спашавања огледају се кроз провођење:
1. Превентивних активности заштите и спашавања,
2. Оперативних активности заштите и спашавања,
3. Активности које се предузимају у случају непосредне пријетње и ризика од опасности,
4. Активности које се предузимају за вријеме ризика од опасности,
5. Активности које се проводе приликом отклањања посљедица од настале опасности.

У Општинској управи Србац, послови цивилне заштите се обављају у оквиру Одјељења за општу праву,односно Одсјека за борачко-инвалидску заштиту и цивилну заштиту, гдје је ситематизовано једно радно мјесто- Самостални стручни сарадник за послове ЦЗ

 • Одлука о формирању ОКЦ, види…
 • Одлука о одређивању локације за уништење НУС, види…
 • Одлука о одређивању привредних друштава, види…
 • План приправности, види…
 • План хитног поступања, види…
 • План мобилизације, види…
 • План одбране од поплаве 2019.г., види…
 • План заштите од пожара 2019. г., види…
 • План заштите од снијега и већих снијежних падавина 2019., види…
 • План заштите од земљотреса 2016. до 2019.г., види…
 • Програм за смањење ризика, види…
 • Процјена угрожености од елементарне непогоде, и друге угрожености, види…
 • Савјети за поступање у ванредним ситуацијама, види…

Контакти – ЦЗ, види…
Списак чланова штаба, види…
Повјереници за заштиту и спашавање, види…