У плану реконструкција Дома културе и фестивал омладинских позоришта
11. новембра, 2021.
Министар Душко Милуновић у посјети Српцу: У разне пројекте уложено 7 милиона KМ
11. новембра, 2021.

Расписан jавни позив за подршку запошљавања дјеце погинулих бораца

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и Завод за запошљавање Републике Српске објавили су Јавни позив послодавцима за коришћење средстава по програму подршке запошљавању младих-дјеце погинулих бораца са ВСС у статусу приправника у 2021.години.

Јавни позив се расписује за запошљавање 23 дјеце погинулих бораца са ВСС без радног искуства у струци у укупном износу од 225.892,20 KМ.

Програм има за циљ оспособљавање младих лица – дјеце погинулих бораца са ВСС са евиденције незапослених за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци.

Приправнички стаж у складу са Законом о раду Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 1/16 и 66/18) траје 12 мјесеци за лица са ВСС па ће Завод за запошљавање путем овог Програма вршити финансирање обављања приправничког стажа у складу са наведеним законом.

Програмом је обухваћено финансирање 100% износа бруто плате за 23 дјеце погинулих бораца са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику са ВСС у овој компоненти износи 9.821,40 KМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 550 KМ чији је бруто износ 818,45 KМ.

Реализација и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17 и 31/19), док ће се обавезе послодаваца прецизирати уговором.

Средства се дозначавају послодавцима на бази мјесечних рефундација након достављеног доказа о исплаћеној плати, порезима и доприносима из личних примања.

Послодавац у складу са својим могућностима и интерним актима може приправнику исплатити већа средства од предвиђених.

Право учешћа имају послодавци из Републике Српске који испуњавају услове јавног позива.

Субвенцију по Програму може остварити послодавац под сљедећим условима:
– да прими на обављање приправничког рада лица из утврђене циљне групе која су пријављена на евиденцију незапослених;
– да је регистрован у складу са законским прописима;
– да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
– да је корисник економски способан да реализује програм;
– да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема лица из утврђене циљне групе за обављање приправничког стажа;
– да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;
– да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода;
– да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица.

Послодавац не може запослити приправника прије достављања одлуке Управног одбора Завода за запошљавање о одобравању средстава.

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу према сједишту послодавца, као и на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net).

Уз захтјев се подноси сљедећа документација:
– рјешење о оснивању правног лица или предузетника;
– рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);
– програм оспособљавања приправника према припремљеном обрасцу који се може преузети и на интернет страници Завода;
– копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);
– пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске.

Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев;
– копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих потписа.

4. Обавезе послодаваца корисника субвенције су:
– да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;
– да у року до 30 дана од закључења уговора са Заводом прими приправника на обављање приправничког стажа и са њим закључи уговор о обављању приправничког рада у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на период од најмање 12 мјесеци;
– да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца;
– да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

Kрајњи рок за подношење захтјева је 6. 12. 2021. године.

Детаљније информације могу се добити у филијалама Завода и на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске (www.zzzrs.net).

Comments are closed.