Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Четрнаеста сједница Скупштине општине Србац у четвртак 14. јула

Четрнаеста сједница Скупштине општине Србац у четвртак 14. јула

Предсједник Скупштине општине Србац Милош Будић заказао је за четвртак 14. јула четрнаесту редовну сједницу локалног парламента на којој ће се наћи 28 тачака дневног реда.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред:

 1. Извод из записника са 13.сједнице СО-е Србац,
 2. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Србац за 2021.годину,
 3. Извјештај о извршењу Буџета општине Србац за 2021.годину,
 4. Извјештај о стању управног рјешавања у Општинској управи општине Србац у 2021.години,
 5. Извјештај о остварењу Акционог плана имплементације развојних пројеката општине Србац за 2021.годину,
 6. Извјештај о реализацији Програма зимског одржавања улица и локалних путева у 2021/2022.години на подручју општине Србац,
 7. Извјештај о стању припремљености система противградне превентиве на подручју општине Србац за противградну сезону 2022.године,
 8. Извјештај о насиљу у породици на подручју општине Србац за 2021.годину,
 9. Информација о стању у области заштите и спасавања на подручју општине Србац у 2021.години,
 10. Информација о привредним кретањима и запослености на подручју општине Србац за 2021.годину,
 11. Извјештај о раду у органима Комуналног предузећа „Водовод“ А.Д. Србац за 2021.годину,
 12. Извјештај о раду у органима Комуналног предузећа „Комуналац“ А.Д. Србац за 2021.годину,
 13. Информација о реализацији уговорених услуга утврђивања времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе на подручју општине Србац за 2021.годину,
 14. Информација о стању ловства на подручју општине Србац за ловну 2021/2022.годину и План газдовања за ловну 2022/2023.годину,
 15. Приједлог Програма обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицање развоја пољопривреде за 2022.годину,
 16. Приједллог Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода општине Србац,
 17. Приједлог Одлуке о приступању изради Програма капиталних инвестиција општине Србац за период 2023-2027.године,
 18. Приједлог Одлуке о кориштењу новчаних средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2022. годину на подручју општине Србац,
 19. Приједлог Одлуке о приступању изради Зонинг плана ушћа ријеке Врбас у Саву, на територији општине Србац,
 20. Приједлог Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта (пашњака) у својини општине Србац путем прибављања писаних понуда,
 21. Приједлог Одлуке о прихватању основног средства у власништво,
 22. Приједлог Одлуке о давању на кориштење пољопривредног возила-трактора, са прикључком за кошење Комуналном предузећу „Комуналац“ а.д. Србац,
 23. Приједлог Одлуке о платама и другим правима функционера општине Србац,
 24. Приједлог Одлуке о утврђивању продајне цијене м2 стамбеног простора у стамбеној згради за младе брачне парове у Српцу,
 25. Приједлог Одлуке о замјени земљишта у К.О. Кукуље,
 26. Учешће Општине Србац у пројекту МЕГ 2:
  а) Закључак о давању сагласности на уговор,
  б) Приједлог Одлуке о давању сагласности о субвенционисању дијела трошкова комуналних водних услуга водоснадбијевања и одводње и пречишћавања отпадних вода
  в) Приједлог Одлуке о наплати доспјелих потраживања КП“ВОДОВОД“ а.д. Србац од правних лица чији је оснивач Општина, односно правних лица која се финансирају из Буџета општине.
 27. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду Зонинг плана ушћа ријеке Врбас у Саву на територији општине Србац,
 28. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.