Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Пронаталитетне мјере – водич за младе брачне парове

Пронаталитетне мјере – водич за младе брачне парове

Правилником о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици Општине
Србац („Службени гласник општине Србац“, бр. 3/19 и 2/22) утврђене су пронаталитетне
материјалне мјере у циљу подстицања рађања и мајчинства те јачања улоге породице у друштву
и то :

1. ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНО ДИЈЕТЕ

Свака мајка која у текућој години роди дијете, a најмање годину дана прије рођења дјетета
има пребивалиште на подручју општине Србац, без обзира на мјесто порођаја или материјалне
услове породице, има право на исплату једнократне новчане помоћи и то:
– за рођено прво и друго дијете у износу од 300,00 КМ;
– за рођено треће дијете у износу од 400,00 КМ;
– за рођено четврто дијете, у износу од 600,00 КМ;
– за рођено пето и свако наредно дијете, у износу од 1.000,00 КМ.
Право на новчану помоћ за новорођено дијете према овом правилнику мајка-подносилац
захтјева има независно од остваривања права у области дјечије заштите која јој припадају
према прописима о дјечијој заштити.
Захтјев за исплату новчане помоћи за новорођено дијете се може поднијети у року од
годину дана од дана рођења дјетета. Захтјев се може преузети овдје.

2. ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЕДНЕ
ПРОЦЕДУРЕ АСИСТИРАНE РЕПРОДУКЦИЈЕ – ВАНТЈЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ


Право на додјелу једнократне новчане помоћи за суфинансирање трошкова једне
процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње) може остварити жена која испуњава
сљедеће услове:
– да има пријављено пребивалиште на подручју општине Србац најмање четири године
прије подношења захтјева,
– да има признато право на три процедуре асистиране репродукције – вантјелесне
оплодње, на терет средстава Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
Право на суфинансирање трошкова процедуре асистиране репродукције може се признати
за провођење процедуре асистиране репродукције ван Републике Српске у случају да се иста не
може извршити у Републици Српској у медицинској установи са којом Фонд здравственог
осигурања Републике Српске има закључен уговор.
Општина Србац врши суфинансирање трошкова једне процедуре аситиране репродукције
за жене подносиоце захтјева које због година старости не могу остварити ово право на терет
Фонда здравственог осигурања Републике Српске.
Општина Србац суфинансира трошкове једне процедуре асистиране репродукције у
једнократном износу од 2.000,00 КМ.
Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи за суфинансирање трошкова једне
процедуре асистиране репродукције може се преузети овдје.

3. НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦЕ СА ЧЕТВOРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ

Право на новчану помоћ за породице са четвoро и више дјеце могу да остваре родитељи,
односно самохрани родитељи, уколико испуњавају сљедеће услове:
– да су држављани Републике Српске,
– да имају пријављено мјесто пребивалишта на подручју општине Србац најмање годину
дана прије подношења захтјева,
– да за најмање четверо дјеце која живе у заједничком домаћинству са подносиоцем
захтјева постоји обавеза издржавања прописана одредбама Породичног закона Републике
Српске (до 18 година живота дјетета, до 26 године живота уколико се дијете налази на
школовању, пунољетно дијете које је неспособно за рад за које постоји обавеза издржавања).
Ова новчана помоћ је редовно новчано примање које се мјесечно исплаћује у износу од
100,00 КМ све док за најмање четвoро дјеце која живе у заједничком домаћинству са
подносиоцем захтјева постоји обавеза издржавања прописана одредбама Породичног закона
Републике Српске.
Уколико током остваривања овог права један од родитеља умре, самохрани родитељ који
врши родитељско право над дјецом остварује право на исплату ове помоћи у мјесечном износу
од 100,00 КМ за свако дијете са којим живи у заједничком домаћинству.
Захтјев за додјелу новчане помоћи за породице са четвoро и више дјеце може се преузети
овдје.

4. НОВЧАНА ПОМОЋ МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА ЗА КУПОВИНУ
ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

Новчана помоћ младим брачним паровима за куповину грађевинског земљишта у својини општине Србац коју ће Oпштина понудити на продају може се додијелити супружницима који испуњавају сљедеће услове:
– да су држављани Републике Српске,
– да нису старији од 35 година живота,
– да имају пријављено пребивалиште на подручју општине Србац најмање једну годину до дана подношења захтјева,- да нису власници или сувласници стамбене јединице на територији општине Србац. Ова новчана помоћ се исплаћује у новчаном износу до 2.000,00 КМ. Захтјев за додјелу новчане помоћи младим брачним паровима за куповину земљишта за изградњу стамбених јединица може се преузети овдје.

5. ПОКЛОН ЗЛАТНИК ЗА ПРВОРОЂЕНО ДИЈЕТЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

Прворођено дијете у текућој години које има пребивалиште на подручју општине Србац дарује се златником и пригодним поклоном у укупном износу до 500,00 КМ. Ово право се остварује по службеној дужности на основу увида у службену евиденцију Фонда за дјечију заштиту Републике Српске.

6. ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ТАКСЕ ЗА ПРИКЉУЧАК НА ЈАВНУ ВОДОВОДНУМРЕЖУ ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ

Ово право се остварује на основу Правилника о условима, начину и поступку
ослобађања од плаћања таксе за прикључак на јавну водоводну мрежу („Службени гласник
општине Србац“, бр.10/19 и 11/20).
Од плаћања таксе на прикључак на јавну водоводну мрежу могу се ослободити млади
брачни парови приликом изградње индивидуалног стамбеног објекта у износу од 100 %.
У смислу наведеног правилника младим брачним паровима се сматрају супружници
који нису млађи од 18 а старији од 35 година живота.

7. СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЈЕШТАЈА ДЈЕЦЕ У ВРТИЋ

Општина Србац врши суфинансирање трошкова смјештаја дјеце у ЈУ Дјечији вртић
„ Наша радост “ Србац. Суфинансирање се врши до економске цијене коштања смјештаја дјеце
у вртић у односу на цијену коју плаћају родитељи :

  • за једно дијете ……….120,00 КМ
  • за двоје дјеце ………… 200,00 КМ
  • за троје дјеце ………… 240,00 КМ
  • самохрани родитељ… 90,00 КМ.

8. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ

Поред наведених облика помоћи из буџета општине Србац одобравају се средства заостваривање осталих облика помоћи родитељима као што су:
1) Превоз и смјештај дјеце са посебним потребама у специјализоване образовнеустанове (основно и средње васпитање и образовање)
2) Плаћање трошкова превоза у пуном износу за ученике средње школе из социјално угрожених породица.
3) Једнократна новчана помоћ за стамбено збрињавање вишечланих породица (према Правилнику о условима и поступку одобравања средстава помоћи социјално угроженим становништву на подручју општине Србац у износу до 2.000,00 КМ).
4) Једнократна новчана помоћ за школовање дјеце из социјално угроженихпородица (према Правилнику о условима и поступку одобравања средстава помоћи социјалноугроженом становништву на подручју општине Србац у износу 200,00 – 500,00 КМ).
5) Плаћање трошкова превоза за ученике првих разреда средње школе у износуод 100 % од цијене коштања аутобусне карте.
6) Стипендирање студената првог и другог циклуса студија на јавним иприватним вискошколским установама (студентима из вишечланих породица додјељују се додатни бодови приликом израде ранг листе за додјелу стипендија)
7) Ослобађање плаћања школарине у пуном износу за ученике средње школе(за ученике: чији су родитељи ратни војни инвалиди, без једног или оба родитеља, из вишечланих породица, чији су родитељи стални примаоци социјалне помоћи, слабијег имовног стања по процјени комисије).

9. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
За остваривање наведених права потребно је поднијети одговарајући захтјев који се може добити у шалтер сали у Општинској управи општине Србац гдје се исти и предају са припадајућом документацијом (шалтери 1. и 2.).
Информације везане за услове, начин и поступак остваривања права из области подршке пронаталитетној политици (пронаталитетне мјере 1-5.) могу се добити код надлежног службеника за пронаталитетну политику лично у канцеларији број 1. у згради Општинске управе општине Србац или путем телефона на број 051/741-422 и 051/740-001, локал 101.
Информације везане за услове, начин и поступак остваривања права за ослобађање плаћања таксе на прикључак на јавну водоводну мрежу могу се добити лично у шалтер сали у згради Општинске управе општине Србац или путем телефона на број 051/740-001, локал 125.
Информације везане за услове, начин и поступак остваривања осталих облика помоћи од 1-4. могу се добити у Одјељењу за општу управу лично или путем телефона на број051/740-001, локал 113. Информације везане за услове, начин и поступак остваривања осталих облика помоћи од 5-6. могу се добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности лично или путем телефона на број 051/740-001 локал 134. Захтјев за ослобађање плаћања школарине у пуном износу за ученике средње школе подноси се у ЦСШ „Петар Кочић“ Србац.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *