Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за соларну електрану

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за соларну електрану

По захтјеву инвеститора „PLASTEX“ д.о.о. Србац, покренут је поступак издавања еколошке дозволе за постројење за производњу електричне енергије – соларна електрана инсталисане снаге фотонапонских панела 184 kW, на земљишту означеном као к.ч. бр. 483/8 К.О. Србац Село, општина Србац.

Предвиђена је изградња систем фотонапонских модула за производњу електричне енергије, снага фотонапонског панела износи 184 kW, трофазног напона 230/400 V, 50 Hz.

Уз захтјев је приложено:

  • Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе, број 500-187/23 од априла 2023. године.
  • Копија катастарског плана од 05.12.2022. године, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове К.О. Србац Село.
  • Посједовни лист од 05.12.2022. године, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове К.О. Србац Село.
  • Локацијски услови бр. 05-364-1/23 од 19.01.2023. године издата од стране општине Србац.
  • Уговор о закупу земљишта од 01.02.2023. године, Кусић Војин и „Plastex“ д.о.о. Србац.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова до 19.05.2023. године.