Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за трансформаторску станицу у Црнаји

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за трансформаторску станицу у Црнаји

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности општине Србац обавјештава грађане да је по захтјеву инвеститора ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, покренут поступак издавања еколошке дозволе за трансформаторску станицу МБТС „Црнаја“ на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 20/2 К.О.Црнаја.

Трансформаторска станица је типски армирано-бетонски монтажни објекат са унутрашњим послуживањем предвиђен за смјештај трансформатора 20/0,4 Kv, 630 (1000) kVA.

Уз захтјев је приложено:

  1. Локацијски услови за изградњу ТС „Црнаја“ са прикључним СН кабловским водом, број: 05-364-29/22 од 03.05.2023. године, издати од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности, општина Србац.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова до 2.10.2023. године.