Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за примарну прераду дрвета

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат за примарну прераду дрвета

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности обавјештава грађане да је по захтјеву инвеститора „BB HOLZ“ д.о.о. Kаоци, општина Србац, покренут поступак издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат намјене примарна прерада дрвета – пилана, на земљишту означеном као к.ч.н. бр. 456/1 и 456/3 К.О. Каоци.

Пројектовани капацитет погона износи 1800 m3 цијепаног дрвета годишње.

Уз захтјев је приложено:

  1. Копија катастарског плана,
  2. Посједовни лист бр. 302/5 од 17.11.2022. године,
  3. Копија Земљишнокњижног извадка,
  4. Копија локацијских услова бр: 05-364-2/23 од 29.03.2023. године издани од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац,
  5. Копија измјене локацијских услова бр: 05-364-2/23 од 07.08.2023. године,
  6. Копија Рјешења о регистрацији бр: 057-О-Рег-23-000312 од 16.02.2023. године издана од Окружног привредног суда у Бањој Луци,
  7. Копија Обавјештења о разврставању пословног субјекта по дјелатности бр: БЛ-С-494/23 од 27.02.2023. године издана од стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука,
  8. Копија Смјерница за издавање сагласности ЈП „Путеви РС“ д.о.о Бања Лука,
  9. Копија Уговора о купопродаји сировине,
  10. Копија Уговора о пословној сарадњи о купопродаји дрвног отпада са „ЕНСА БХ“ д.о.о. Србац.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију у просторијама Општинске управе општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 16.08.2023. године до 18.09.2023. године.