Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за комплекс за прераду дрвета у Ситнешима

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за комплекс за прераду дрвета у Ситнешима

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава јавност да је по захтјеву привредног друштва “WOOD-TECH” d.o.o. Sitneši, заступано по директору Огњену Татомиру, покренут поступак издавања еколошке дозволе за пословно производни комплекс за прераду дрвета, годишњег капацитета 6000 m³ обловине годишње, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 1730/2 К.О. Ситнеши.

Уз захтјев је приложено:
• Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе израђени од стране: „ВИЗ Заштита“ д.о.о. Бања Лука, број 500-51/23 од априла 2023. године,
• Локацијски услови број: 05-364-43/23 од 12.05.2023. године, издати од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности Општине Србац,
• Уговор о закупу закључен између „Тат-ком“ д.о.о. Србац и “WOOD-TECH” d.o.o. Siтneši.

Увид у достављену документацију се може извршити сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 30.05.2023. године до 29.06.2023. године.