Потпредсједник скупштине
7. јун, 2013.
Одборници
7. јун, 2013.

Секретар скупштине

Секретар Скупштине општине:
Слађана Шкрбић

Број канцеларије: 20
Тел: 051/740-124

e-mail:
skupstina.opstine@srbac-rs.com

Биографија:

Рођена 05. 10. 1957. године у Бањалуци. Основну школу завршила у Кукуљама, а средњу школу у Бањалуци, након чега је стекла звање дипломираног правника на Правном факултету у Бањалуци.

Радила је као референт и секретар у Земљорадничкој задрузи Србац, а затим у имовинско-правној служби општине.

2004. године је почела радити у Ођељењу за просторно уређење и стамбено комуналне ђелатности као самостални стручни сарадник за послове урбанизма и грађења.

Од 2009. године је радила у Одсјеку за пољопривреду при Ођељењу за привреду и друштвене ђелатности, а затим 2012. године у кабинету начелника општине Србац.

Од 2012. до 2016. године радила је као самостални стручни сарадник за правне послове у оквиру Ођељења за привреду и друштвене ђелатности.

Удата, мајка двоје ђеце.

Надлежности:

– Стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника,

– Прима иницијативе за доношење аката упућене Скупштини општине,

– Прима нацрте и приједлоге општих и других аката и друге материјале које доставља Начелник општине и други овлаштени предлагачи и доставља их надлежним тијелима Скупштине општине,

– Припрема податке за потребе радних тијела Скупштини општине,

– Обезбјеђује правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине општине,

– Обезбјеђује благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина општине и досатвљање закључака и одборничких питања надлежним органима,

– Стара се о употреби и чувању печата Скупштине општине,

– Врши и друге послове утврђене Статутом и Пословником.

Стручна служба Скупштине општине и Начелника општине

Надлежности Стручне службе Скупштине општине и Начелника општине:

– Врши стручне, организационе, административне и техничке послове за потребе Скупштине општине, предсједника Скупштине општине, и Секретара Скупштине општине, комисије, одборе и савјете Скупштине општине,

– Припрема нацрте, односно приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине а која предлажу радна тијела Скупштине општине,

– Примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине

– Припрема стручну и другу помоћ одборницима и клубовима одборника у остваривању њихових права и дужности,

– Координира рад и сарадњу са надлежним државним организацијама и институцијама те другим стручним организацијама у оквиру овлаштења,

– Координира рад са другим организационим јединицама у Административној служби и са
Скупштином општине,

– Успоставља комуникацију са средствима информисања и организује медијско иступање предсједника Скупштине општине Начелника општине и начелника ођељења,

– Координира и спроводи промотивне акције и друге облике комуникације који објашњавају и промовишу рад Скупштине општине, Начелника општине и Административне службе општине,

– Уређује ЊЕБ страницу општине, обезбјеђује аудио, видео и фото записе,

– Проводи мјере заштите на раду, заштите од пожара, мјере чувања и кориштења имовине, физичког обезбјеђења зграда,

– Обавља послове економата и осигурања

– Врши послове информисања јавности о раду Скупштине општине, Начелника општине Административне службе,

– Врши послове редакције, уређивања и издавања Службеног гласника,

– Врши послове протокола предсједника Скупштине општине,

– Припрема нацрте односно приједлоге одлука, других прописа општих и појединачних аката које доноси Скупштина општине и Начелник општине уколико припрема тих аката није у ђелокругу ођељења,

– Врши управне послове који су у надлежности Начелника општине,

– Врши протоколарне послове за потребе Начелника општине и ођељења административне службе,

– Врши персоналне послове,

– Врши послове техничког секретара,

– Врши послове возача,

– Врши дактилографскепослове за потребе Скупштине општине

– Врши друге послове у складу са Законом и Статутом општине и одлукама Начелника општине.

 

Comments are closed.