“Бели анђео” наступио на Златибору у друштву 1200 фолклораша
6. децембар, 2018.
Завршено асфалтирање путева у Новој Веси и Kукуљама
6. децембар, 2018.

Расписан јавни позив за финансирање предузетништва младих до 35 година

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и Завод за запошљавање Републике Српске расписали су јавни позив незапосленим лицима за коришћење средстава по програму подстицања развоја предузетништва младих старости до 35 година – Стартап (Start-up) Српска.

Укупна вриједност програма износи 2 милиона KМ а финансира се донаторским средствима Владе Републике Србије у износу од 500.000 € (977.915 KМ) и средствима Завода за запошљавање у износу 1.022.085 KМ.

Програмом је обухваћено запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију као активни тражиоци посла која су на дан расписивања јавног позива имала до 35 година и која намјеравају покренути дјелатност у сљедећим подручјима:
– Производне дјелатности (прерађивачка индустрија),
– Грађевинарство – за области: специјализовани грађевински радови (електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, гаса и остали грађевински инсталациони радови, завршни грађевински радови и остале специјализоване грађевинске дјелатности);
– Пољопривреда: прерада пољопривредних производа, складиштење, паковање, сушење, сортирање, итд.;
– Информационо-комуникационе технологије за области: рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности и информационе услужне дјелатности;
– Стручне, научне и техничке дјелатности за области: правне и рачуноводствене дјелатности, архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа, реклама, пропаганда и истраживање тржишта; остале стручне, научне и техничке дјелатности и ветеринарске дјелатности;
– Дјелатности пружања смјештаја у туризму;
– Остале услужне дјелатности за области: поправка рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство и остале личне услужне дјелатности.

Реализација активности и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са Програмом, Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 36 мјесеци од датума заснивања радног односа.

Право на субвенцију за самозапошљавње може остварити незапослено лице старости до 35 година, ако је испунило сљедеће услове:
– да је пријављен на евиденцију незапослених Завода као активни тражилац посла,
– да је поднио захтјев за субвенцију са бизнис планом,
– да је успјешно завршио обуку из предузетништва,
– да је извршио регистрацију дјелатности или је покренуо поступак регистрације након објављивања јавног позива.

Подстицајна средства за развој предузетништва додјељују се незапосленом лицу ради оснивања радње или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва под условом да у њему заснива радни однос.

Субвенцију за самозапошљавање не може остварити незапослено лице:
– ако оствари право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
– ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање од стране Завода;
– ако је у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања јавног позива обављало исту или сличну дјелатности и исту одјавило.

Лица која намјеравају користити субвенцију за самозапошљавање у обавези су да прођу обуку из предузетништва коју ће организовати Завод за запошљавање. Лица која су прошла обуку из предузетништва проведену у другој, одговарајућој организацији, дужна су доставити адекватан доказ о завршеној обуци (потврда или цертификат).

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критеријуми:
– планирана врста дјелатности;
– развијеност општине на чијој територији се обавља дјелатност;
– категорија лица која се самозапошљава (корисници новчане накнаде, лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом);
– потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни простор, опрема), тржиште (купци, добављачи, конкуренти) и
– финансијски показатељи.

Средства по овом Програму намијењена су за финансијску подршку новооснованим предузетницима и привредним друштвима, а у сврху адапатације пословног или производног простора, куповину опреме (нове или половне) или за трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20 % у структури укупног инвестиционог улагања.
Уколико је опрема половна, неопходно је извршити процјену вриједности опреме од стране овлашћеног лица.

Средства се могу додијелити до 70 % укупне вриједности Програма, а највише до 50.000 KМ, а властито учешће износи најмање 30 % од укупне вриједности Програма исказане у бизнис плану.

Средства по овом Програму могу се користити за покретање властитог бизниса у сљедећим привредним дјелатностима у складу са важећом класификацијом дјелатности у Републици Српској:

– Производне дјелатности (прерађивачка индустрија), Грађевинарство за области: специјализовани грађевински радови (електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, гаса и остали грађевински инсталациони радови, завршни грађевински радови и остале специјализоване грађевинске дјелатности) – до 50.000 KМ;
– Информационо-комуникационе технологије за области: рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности и информационе услужне дјелатности – до 30.000 KМ;
– Пољопривреда – прерада пољопривредних производа, складиштење, паковање, сушење, сортирање, итд, Дјелатности пружања смјештаја у туризму; Стручне, научне и техничке дјелатности за области: правне и рачуноводствене дјелатности, архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа, реклама, пропаганда и истраживање тржишта, остале стручне, научне и техничке дјелатности и ветеринарске дјелатности, и Остале услужне дјелатности за области: поправка рачунара и предмета за личну употребу и домаћинство и остале личне услужне дјелатности – до 20.000 KМ;

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање средстава вршиће се на сљедећи начин:
Прва фаза: 20 % одобрених средстава, након потписивања уговора и достављања доказа да је извршена регистрација предузетничке дјелатности или привредног друштва и доказ да је заснован радни однос подносиоца захтјева на пуно радно вријеме.
Друга фаза: 50 % одобрених средстава након отпочињања пословања и достављања доказа о набавци основних средстава (пословни или производни простор и опрема), а најдуже три мјесеца по потписивању уговора са Заводом. Средства се уплаћују на рачун корисника по достављеним рачунима којима се доказује намјенско трошење средстава по бизнис плану и достављеном доказу о уплати рачуна (извод из банке).
Трећа фаза: 30 % одобрених средстава након истека периода од 12 мјесеци од заснивања радног односа.

Уколико је корисник подстицајних средстава испунио услове из 1. и 2. фазе, средства се могу исплатити у једнократном износу од 70 % у односу на одобрена средства.

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у надлежном бироу рада према пребивалишту незапосленог лица као и на интернет страници Завода за запошљавање – www.zzzrs.net.

Уз захтјев се подноси сљедећа документација:
– рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању регистрације предузетничке дјелатности након објаве јавног позива;
– бизнис план (може се преузети у надлежном бироу или интернет страници Завода);
– доказ о успјешно завршеној обуци из предузетништва;
– увјерење бироа да се лице налази на евиденцији незапослених и да је пријављено као активни тражилац посла.

Обавезе незапослених лица – корисника субвенције су:
– да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са Заводом;
– корисник субвенције у обавези је да послује минимум 36 мјесеци и да се за то вријеме налази у радном односу.
– да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза корисника средстава;
– да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Завод.

Kорисник средстава дужан је вратити цјелокупан износ дозначених средстава уколико у поменутом периоду:
– Одјави дјелатност из регистра предузетничких радњи;
– Покрене поступак ликвидације привредног друштва;
– Отуђи средство које је било предмет инсвестиционог улагања;
– Уколико ненамјенски потроши средства.

Незапослено лице – корисник субвенције за самозапошљавање дужан је доставити Заводу инструмент обезбјеђења уговорних обавеза (мјеница или гаранција банке или друго средство обезбјеђења уговорних обавеза).

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 4. 1. 2019. године.

Детаљније информације могу се добити у филијалама Завода, и то на сљедеће бројеве телефона:
Бањалука 051/216-523
Бијељина 055/226-850
Зворник 056/490-145
Добој 053/242-162
Приједор 052/214-522
Источно Сарајево 057/226-094
Требиње 059/272–310

Такође, детаљније информације могу се наћи и на интернет страници Завода за запошљавање (www.zzzrs.net), Бироу рада у Српцу као и у Aгенцији за развој малих и средњих предузећа “Апис” Србац у згради Општинске управе или путем телефона 051/740-001 локал 302. 

Comments are closed.