“Бели анђео” врши упис нових чланова
11. септембар, 2018.
Каратисткиња Оља Татомир и тренер Љубомир Тадић награђени на хуманитарном фестивалу у Будви
12. септембар, 2018.

Министарство породице, омладине и спорта финансира пројекте и активности у области подршке породици

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске расписало је конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици

Пројекти и активности могу бити предложени од стране регистрованог правног лица на територији Републике Српске, који својим радом доприносе стварању и побољшању услова за развој здравих породица, промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство, доприносе борби против насиља у породици, развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом, младима и породицама ради подизања квалитета живота.

На конкурсу не могу учествовати физичка лица (појединци). 

Пријављени пројекти и активности треба да се односе на сљедеће тематске области:
а) да су од општег интереса за Републику и јединицу локалне самоуправе,
б) доприносе развоју породице и подизању квалитета породичног живота,
в) промовишу породичне вриједности и одговорно родитељство,
г) доприносе повећању наталитета у Републици,
д) доприносе спрјечавању насиља у породици и збрињавању жртава насиља у породици,
ђ) развијају програме и учествују у обуци стручњака који раде са дјецом,
е) доприносе бризи о старима.

Расподјела буџетских средстава врши се за финансирање и суфинансирање:

а) пројеката и активности удружења и организација за афирмацију породице до 3.000 КМ,
б) пројеката и активности непрофитних удружења и организација за афирмацију породице до 3.000 КМ.

Процјењивање и вриједновање пријава по конкурсу врши се на основу сљедећих критеријума:
а) допринос пројеката и активности у промоцији развоја породице и породичних вриједности, те подизању квалитета породичног живота,
б) допринос пројеката и активности на стварање услова за подизање наталитета,
в) допринос пројеката и активности здравственој, социјалној, васпитној и образовној компоненти,
г) допринос пројеката и активности заштити од насиља у породици, 
д) усмјереност ефеката пројектних активности према рјешавању проблема који су од интереса за већи број грађана, односно самих породица и младих,
ђ) властито учешће у финансирању, односно суфинансирању од стране међународних и других донатора или јединица локалне самоуправе, 
е) допринос бризи о старима,
ж) квалитет пројектне пријаве.

Пријава на конкурс подноси се на једном примјерку, искључиво на прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта у рубрици Документи.

Уз образац као прилог обавезно је доставити овјерене копије сљедећих докумената:
– Пројекат/активност
– Статут,
– Рјешење о упису удружења/организације у судски регистар,
– Јединствени идентификациони број (ЈИБ),
– Уговор са банком о отварању рачуна.

Попуњени образац са прилозима потребно је доставити (искључиво) на адресу:
Влада Републике Српске
Министарство породице, омладине и спорта
Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука

Под назнаком: “За финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, те пријаве које нису поднијете на прописаном обрасцу и са прилозима, као и пријаве које нису предмет конкурса, неће се разматрати.

Овај конкурс остаје отворен најмање до 21. септембра а министрица задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења. 

Корисници средстава дужни су да на прописаном обрасцу доставе финансијски и наративни извјештај о намјенском утрошку средстава. Нашин утрошка додјељених средстава и достављање извјештаја о томе представља један од мјерила за поновно учешће у расподјели. 

Средства по овом конкурсу биће одобрена до 31.12.2018. године, у складу са расположивим средствима у буџету Републике Српске – Министарства породице, омладине и спорта.

Министарство породице, омладине и спорта задржава право да измијени одобрена средства у погледу висине износа у случају ребаланса Буџета Републике Српске у текућој 2018. години, као и у случају непотпуног извршења оперативног финансијског плана за 2018. годину.

Све додатне информације по овом конкурсу можете добити на сљедеће телефоне 051/338-309 и 051/338-379.

Comments are closed.